”Det verste er å grue seg” Betydningen av forberedelsen. En kvalitativ masteroppgave om anestesisykepleieres opplevelser og erfaringer med å trygge engstelige barn før innledning av anestesi

Author(s)

Publication date

2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i anestesisykepleie

Abstract

Temaet for denne masteroppgaven er preoperativ engstelse hos førskolebarn. Tidligere studier viser at mange barn som skal ha anestesi i forbindelse med kirurgi er engstelige. Dette resulterer ofte i et vanskelig samarbeid ved innledningen av anestesi, men det har også flere negative konsekvenser for det postoperative forløpet. Hensikten med studien er å få innblikk i anestesisykepleiernes opplevelser og erfaringer med å trygge engstelige barn før innledning av anestesi, som videre kan bidra til en kvalitetsforbedring av hvordan vi forbereder førskolebarn til anestesi og kirurgi. Problemstilling: Hvilke opplevelser og erfaringer har anestesisykepleiere med å trygge engstelige barn før innledning av anestesi? Metode: For å svare på problemstillingen er det benyttet et kvalitativt design, med fokusgruppeintervju som metode. Intervjuet er analysert etter Kirsti Malteruds fire stadier for innholdsanalyse. Resultat: Denne studien har funnet at barn gruer seg for det ukjente, og det de ikke vet hva er. For å trygge et engstelig barn var det tre hovedtemaer som utpekte seg. ”Å ufarliggjøre det skumle” gjennom god informasjon og forberedelse tilpasset barnet, ”Å bruke seg selv” – viktigheten av anestesisykepleierens rolle for å skape tillitt og en trygg relasjon, og ”Å ha et fang å sitte i” – betydningen av foreldrenes tilstedeværelse for barnets trygget.
This master thesis explores preoperative anxiety in preschool children. Previous studies show that children experience a high level of anxiety before anesthesia and surgery. This can lead to poor cooperation during induction of anesthesia, but it also has several negative consequences for the postoperative period. The aim of this study is to obtain knowledge that may improve today’s practices in preparing preschoolers for anesthesia and surgery by analyzing nurse anesthetists’ experiences with preoperative children. Thesis question: What kind of experiences do nurse anesthetists have in providing care to anxious children before induction of anesthesia? Method: A qualitative design has been used with a focus group interview as the main research method. The interview was analyzed by using Kirsti Malterud's four stages of systematic text condensation. Results: The paper concludes that children are afraid of the unknown and unexpected. In order to mitigate an anxious child, three main themes were identified. "Making the unknown and scary harmless" through good information and preparation adapted to the individual child, "Using oneself" - the importance of the nurse anesthetist role in creating trust and a safe relationship, and "Having a lap to sit on"- the role of parents being present and available to give comfort. keywords; Preoperative anxiety, preschool children, anesthesia, preoperative preparation, anesthetic care

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6348