"Det var som å se sola på en mørk dag". En kvalitativ studie av brukeres opplevelser og erfaringer med hverdagsrehabilitering

Author(s)

Publication date

2017

Series/Report no

MAPO;2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Document type

Description

Master i helse og empowerment

Abstract

Bakgrunn: Framskrivninger i folketallene indikerer at det i årene fremover vil bli en høyere andel eldre mennesker, samtidig vil vi ikke få samme økning i antall yrkesaktive. En høyere andel eldre mennesker vil endre sykdomsbildet hvor flere eldre vil få funksjonssvikt. Dette fordrer at helsetjenesten må finne nye løsninger som er bærekraftige og helsefremmende. Hverdagsrehabilitering representerer en tjeneste hvor fokuset er flyttet fra passiv mottak av hjelp til aktivitet og egenmestring. Det er foreløpig gjort lite forskning på hvordan brukerne opplever og erfarer hverdagsrehabilitering og derfor interessant å undersøke hva som er betydningsfullt for brukerne i en hverdagsrehabiliteringsprosess. Hensikt: Studiens hensikt er å belyse og utvikle kunnskap om brukeres opplevelser og erfaringer med hverdagsrehabilitering. Teoretisk forankring: Det teoretiske perspektivet i studien er teori om hverdagsrehabilitering, empowerment, salutogenese, mestringstro og motivasjon. Metode: Kvalitativ metode er benyttet for å besvare studiens forskningsspørsmål. Syv semi-strukturerte intervjuer er gjennomført. Utvalget bestod av kvinner (n=5) og menn (n=2) mellom 65-92 år. Kvalitativ innholdsanalyse ble benyttet for å analysere de innhentede dataene. Resultat: Hovedfunnene og fortolkninger synes å vise at det er spesielt tre områder som er betydningsfulle for brukerne av hverdagsrehabilitering; gode relasjoner, fagkompetanse og god organisering og mestringsopplevelser. Konklusjon: Studien konkluderer med at brukernes opplevelser og erfaringer med hverdagsrehabilitering i stor grad er positive. Det kan se ut som om det er klare sammenhenger mellom områdene og at disse påvirker hverandre.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/5214