Det relasjonelle aspektet ved lærerrollen

Author(s)

Publication date

2010

Series/Report no

Norsk pedagogisk tidsskrift;(3)

Publisher

Universitetsforlaget

Document type

Abstract

Læreryrket beskrives både som en relasjonsprofesjon og en omsorgsprofesjon, og gode relasjoner mellom lærer og elev blir i mange studier vurdert som en sentral faktor når det gjelder elevenes læring. Dette aktualiserer nærmere utforskning av det relasjonelle aspektet ved lærerrollen. I denne artikkelen fokuserer vi på hvordan læreren beskriver sin lærerrolle og relasjonen til elevene. Lærerne i studien trekker alle på det vi kan beskrive som en fremtredende omsorgsdiskurs, men variasjonene i de konstruksjonene av lærer-elev relasjonen som lærerne i studien gjør synes viktige å belyse og diskutere. Lærerne plasserer seg spesielt ulikt med hensyn til det vi kan beskrive som omsorgsdimensjonen og læringsdimensjonen ved relasjonen til elevene, og i tillegg synliggjøres hvordan lærerne på ulik måte vektlegger og vurderer relasjonen som en pedagogisk strategi.

Keywords

Version

Postprint-versjon av artikkel publisert i Norsk pedagogisk tidsskrift. Originalartikkel tilgjengelig på URL: http://www.idunn.no/ts/npt/2010/03/art02

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/365