«Det handlet ikke om pengene, for meg handlet det om å passe inn» - En kvalitativ studie av minoritetsgutters fortellinger om debut til salg av hasj

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i sosialfag

Abstract

Masteroppgaven handler om minoritetsgutter og salg av hasj. Det er et tema som ikke har entydige eller klare svar. Minoritetsungdommer som utøver kriminelle handlinger som salg av hasj, er en minoritet i minoriteten, og derfor en viktig gruppe å forstå. Selv om det er forskning om dette temaet allerede, finnes det lite tidligere forskning på hva som får ungdommer inn i et kriminelt miljø som å selge hasj. I denne oppgaven belyser jeg derfor en problemstilling som lyder følgende. Hvordan beskriver ungdommene sine valg rundt debut til hasjsalg? Åtte ungdommer er intervjuet for å belyse denne problemstillingen. Masteroppgaven er en kvalitativ studie med semistrukturert intervju som metodeform. Intervjuene følger en intervjuguide, men ungdommene fikk muligheten til å ha åpne og ustrukturerte samtaler. Studien viser at ungdommene har meninger om hva som fikk dem inn i salgsmiljøet, men de forteller ikke om enkle, men om sammensatte grunner til dette. Allikevel er det noen likhetstrekk i alle intervjuene. Det har utkrystallisert seg fire hovedtemaer - marginalisering på skolen, sosialt nettverk, stempling, og dårlig økonomi. Funnene i masteroppgaven viser at lite mestring på skolen, negativ påvirkning av venner og omgivelser, stigmatisering før debut til hasjsalg, og å ikke være til bry for familien er påvirkningsfaktorer for debut til salg av hasj.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7079