“Det handler om å ta det rette valget” En kvalitativ studie av elevers erfaringer med arbeidslivsfag og deres tanker rundt valg av videre utdanning

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i sosialfag

Abstract

Based on a pilot project at a junior high school in Norway, this study focuses on the phenomenon “arbeidslivsfag” (“work life subject”) This is a subject students in Norway can choose to do instead of a second language or a linguistic specialization. The featured school has chosen to hire an external company which is responsible for parts of the teaching plan in this subject. The main focus of this study is to highlight the students’ experiences with “arbeidslivsfag” so far, and wether the subject has impacted their decisions regarding the choice of further education. This study has a qualitative approach, and uses semi-structured research interviews and participant observation to retrieve data. The selection of participants consists of one specific class at this particular school. During the observations, the entire class is represented in the sample, while half the students are informants in the interviews. The analytical tool used in this study is thematic analysis, and the theoretical perspective of the study is predominantly symbolic interactionism. In addition, the phenomenons “arbeidslivsfag” and “dropout” in school are introduced and discussed. The main findings of this study shows that the students are generally pleased with the implementation of “arbeidslivsfag” at their school. Furthermore, they experience the subject as a positive addition of practical work during their everyday school life. According to the students, the subject contributes to valuable knowledge of different educational pathways and professions. They also talk about “increased” awareness of their own emotions and choices of action, and about how they are perceived as individuals. Additionally, the students express their sense of increased self confidence, assertiveness, and sense of achievement. This study provides an input to the discussion of how early prevention measures in school can be experienced by the students. In this way, my findings may have implications for similar initiatives and student groups.
Med utgangspunkt i et pilotprosjekt ved en ungdomsskole på Østlandet, fokuserer denne studien på fenomenet arbeidslivsfag. Dette faget er et alternativ til 2. fremmedspråk eller språklig fordypning på ungdomstrinnet. Den aktuelle skolen har valgt å leie inn en ekstern bedrift som er ansvarlig for en del av undervisningsopplegget i dette faget. Hovedfokuset i denne studien er å få frem elevenes erfaringer med arbeidslivsfaget så langt, og vurdere om faget har innvirkninger på deres beslutning om valg av videre utdanning. Studien har en kvalitativ tilnærming, og benytter semistrukturerte forskningsintervjuer, samt deltagende observasjon for å innhente data. Utvalget består av én bestemt arbeidslivsfagklasse ved denne spesifikke ungdomskolen. Under observasjonene er hele klassen representert i utvalget, mens halvparten av elevene er informanter i intervjuene. Analyseredskapet som benyttes i studien er tematisk analyse, og det teoretiske perspektivet er hovedsakelig forankret i symbolsk interaksjonisme. I tillegg presenteres fenomenene arbeidslivsfag og frafall i videregående opplæring som et teoretisk bakteppe for studien. Hovedfunnene i undersøkelsen viser at elevene er svært fornøyde med gjennomføringen av arbeidslivsfaget på deres skole, og at de opplever faget som et positivt innslag av praktisk arbeid i skolehverdagen. Faget bidrar, ifølge elevene, til verdifull kunnskap om ulike utdanningsveier og yrker. De forteller om “økt” bevissthet rundt egne følelser, handlingsvalg og hvordan de fremstår som individer. Det fortelles også om bedret selvtillit, økt selvsikkerhet og følelse av mestring. Denne studien kommer med et innspill til diskusjonen om hvordan tidlig forebyggende tiltak i skolen kan oppleves av elevene. Slik sett kan mine funn ha implikasjoner for lignende tiltak og elevgrupper.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7024