«Det handler ikke bare om å gi kjærlighet og utstyre de med en matpakke!» : en studie om hvordan fosterforeldre opplever det å være oppdragstakere i barnevernet; i spennet mellom statlig og kommunalt barnevern

Author(s)

Publication date

2013

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for samfunnsfag

Document type

Description

Master i sosialt arbeid

Abstract

Denne studien ser nærmere på fosterforeldres fortellinger og erfaringer med rekrutterings- og opplæringsprosessene før de ble fosterhjem, den oppfølging og veiledning de får etter at de har blitt fosterforeldre, og opplevelsen av å være oppdragstakere i en tjeneste som består av to forvaltningsnivåer. Teoretisk grunnlag for å belyse problemstillingene i denne studien er systemteori ved Urie Bronfenbrenners (1917-2005) økologiske utviklingsteori. Det vitenskapelige grunnsynet i studien er fenomenologi, representert ved Edmund Husserl (1859-1938). For å belyse studiens tema har jeg gjennomført en spørreundersøkelse blant fosterforeldre. Undersøkelsen er basert på spørreskjemaer som kartlegger bakgrunnsinformasjon og har åpne spørsmål der fosterforeldrene forteller om sine erfaringer. Fosterforeldrenes uttalelser blir gjennom studiens analyse knyttet opp mot empiri og faglitteratur, med mål om å se hvilke implikasjoner fosterforeldrenes erfaringer kan gi til fagfeltet og videre forskning. Et av funnene i denne studien er at det fremkommer tre hovedbegrunnelser for å bli fosterforeldre; nettverksplasseringer der ønsket er å hjelpe et barn de allerede kjenner, barnløshet og ønske om et barn til i familien, og fosterforeldre som ønsker å bidra overfor barn som har behov for et hjem. I forbindelse med opplæring og vurderingsprosesser er hovedinntrykket i studien at fosterforeldrene er fornøyde. For noen kan det imidlertid oppleves forvirrende å forholde seg til en tjeneste bestående av to forvaltningsnivåer. Både i forberedelsesfasen og videre i forbindelse med oppfølging og veiledning skiller nettverksfosterforeldrene seg noe fra nøytrale fosterforeldre, både når det gjelder hva de deltar på og hvordan de reflekterer over sin situasjon som fosterforeldre. Det kommer også frem av studien at ansvarsfordelingen i forhold til fosterforeldrene praktiseres ulikt av stat og kommune, og også fra kommune til kommune. Dette gjelder i særlig grad veiledning. Fosterforeldrenes fortellinger viser til ulike erfaringer både med den praktiske gjennomføringen i prosessene de har deltatt i, og mer personlige egenskaper hos dem fosterforeldrene møter i barnevernet.
This study looks at foster parents' stories and experiences regarding recruitment and training processes before they became foster homes. The study also conducts to the supervision and guidance received after becoming foster parents, and the experience of being contractors in a service that consists of two levels of management. The scientific fundament to elucidate the experiences of the foster parents is phenomenology, represented by Edmund Husserl (1859-1938). And the theoretical framework for this study is the system theory of Urie Bronfenbrenner (1917-2005) ecological development theory. To illustrate the topic of this study, I conducted a survey among foster parents. The survey is based on questionnaires that map the background information, and open questions where foster parents express their experiences. The statements of the foster parents are through this analysis related to empirical data and literature. The goal with this is to see what implications of foster parents' experiences can bring to the field for further research. One discovery of the study is that it appears to be three main reasons for becoming foster parents. First is a wish to assist a child they already know, secondly infertility and a desire for a child, and thirdly foster parents who want to help children in need for a home. In connection with training and assessment processes the general impression, in this study, is the fact that the foster parents are satisfied. But, for some the experiences of cooperation with two levels of management seem confusing. Both in the process of preparations and connected to supervision and these matters guidance differ. However, foster parents recruited from the child’s network from neutral foster parents. Both in terms of what they participate in and how they reflect on their situation as foster parents. Another discovery of the study is that the responsibilities of the foster parents are practiced differently by the government, and from different municipalities. This particularly is connected to guidance situations. Foster parents' narratives referring to experiences with both the practical and the more personal qualities of the interaction between foster parents and the childwelfare.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2018