"Det er kanskje en grunn for at barnet er så snill": Et kvalitativt studie om unge voksnes erfaringer som ble utsatt for vold i nære relasjoner under sin oppvekst.

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i sosialfag

Abstract

Formålet med denne studien har vært å få en dybde kunnskap fra unge voksne som har opplevd vold av nære relasjoner i sin oppvekst. Med fokus på faktorer som kan ha vært betydningsfulle for deres liv. Problemstillingen har vært: ”Hvordan opplever unge voksne som klarer seg bra på tross av en barndom og oppvekst med vold i nære relasjoner livet sitt nå? Hvilke faktorer mener de selv har vært avgjørende?” For å besvare problemstillingen er det blitt gjennomført en kvalitativ studie, med semistrukturert livsverdenintervju av fire unge voksne som har vært utsatt for vold i nære relasjoner i sin barndom. Analysen har vært induktiv, slik at det er informantenes egne beskrivelser og erfaringer som har vært styrende for det teoretiske rammeverket. Resiliensteorien og tilknytningsteorien er teoretiske perspektiver som har blitt benyttet som verktøy i analysearbeidet. Gjennom analyse og tolkning av datamaterialet kom jeg frem til fire sentrale faktorer som utpekte seg som spesielt viktige knyttet til påvirkning for informantenes nåværende liv: ”flink pike”, signifikante andre, hemmeligheten og fristedet. Mine resultater indikerer at faktorene forekommer i ulike grad og betydning for informantene. Med andre ord viser resultatene en sammensetning av at det er flere faktorer som har betydning for deres liv. Mitt største funn er fristedet som er noe alle informantene mine snakker om. Fristedet kan knyttes sammen med de andre faktorene. Å være på fristedet ga en pause fra den vonde hjemmesituasjonen. Vendepunkter har vært nødvendig for mine informanter for å forbedre sin situasjon. Ved å flytte vekk fra barndomsbyen sin eller ved å begynne på studie skapte det en forbedring. Det var også nødvendig å bryte kontaktene med sine foreldre for noen av informantene for å forbedre sin livssituasjon. Det kommer også fram i mine funn at det er stor betydning for informantene å ha en utdannelse og jobb. Informantene anser det som viktig å bruke sine personlige erfaringer til å hjelpe andre gjennom sitt yrke selv om få av informantene er åpne om sine erfaringer.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7028