Det er ikke noen storm rundt den hylla der : bibliotekansattes vurdering og formidling av tilrettelagt litteratur for voksne innvandrere

Author(s)

Publication date

2010

Publisher

Høgskolen i Oslo. Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsvitenskap

Document type

Description

Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Abstract

Denne masteroppgaven handler om hvordan bibliotekansatte vurderer tilrettelagt litteratur som er beregnet for voksne innvandrere. Hovedtema er holdningene de bibliotekansatte har til tilrettelagt litteratur og hvordan de velger å formidle litteraturen til innvandrere. Masteroppgavens empiriske materiale har fremkommet gjennom kvalitative intervju med 9 bibliotekansatte i 5 folkebibliotek på ulike steder i Norge. Intervjuene er utført individuelt og datainnsamlingen er basert på et strukturert intervju. Kvalitativ metode er valgt fordi den er best egnet til å belyse problemstillingen som omfatter en kartlegging av holdninger. Problemstillingen for oppgaven var: Hvilke holdninger har bibliotekansatte til tilrettelagt litteratur som er rettet mot voksne innvandrere? Dette utdypes gjennom to spørsmål. 1. Hvordan vurderer bibliotekansatte den tilrettelagte litteraturen rettet mot innvandrere? 2. Innenfor hvilke rammer og under hvilke betingelser formidles den tilrettelagte litteraturen rettet mot innvandrere? Funnene i undersøkelsen tyder på at den tilrettelagte litteraturen for målgruppen prioriteres lavt og at ansatte og ledelse har lite kunnskap om tilrettelagt litteratur. Bibliotekansatte som har dette som spesialområde leser ikke litteraturen, noe som kan tyde på at litteraturen ikke fenger og har lav status.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/647