Det ble ufarlig å tegne et hus : hvordan kan læremidler for et datategneprogram utformes for å fremme læring?

Author(s)

Publication date

2009

Publisher

Høgskolen i Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Hvordan kan læremidler for et data-tegneprogram utformes for å fremme læring? - Hva fremmer læring? - Hva hemmer læring? Jeg er tegnelærer på Fagskolen i Oslo. Et behov for lærebøker som raskt kan gi studentene kompetanse i datategneprogrammet ArchiCAD, har ført til at jeg har laget egne opplæringshefter. Disse heftene "Grethes Hus", selger til både studenter og arkitekter over hele landet. Hvorfor har de blitt en slik suksess? I denne masteroppgaven skriver studenter logg om sine læringsopplevelser, jeg driver deltakende observasjon og har også intervjuet arkitekter og tegnere. Teori er tatt fra to hovedtemaer: - Læringsteori og - Teori om bilders og skrift sitt forhold til hverandre i en tekst Hvordan kan læremidler for et data-tegneprogram utformes for å fremme læring? Innimellom de mer opplagte konklusjonene (man lærer best av å gjøre oppgaver), kommer mer uventete resultater: De ørlitt slurvete, utålmodige leserne får raskere og bedre læringsutbytte enn de nøyaktige, mer perfeksjonistiske leserne. Bruk av mange instruerende illustrasjoner i farger, med kort forklarende tekst gir også god læring, mener informantene. Illustrasjonene kan også hjelpe på læreprosessen i ettertid, ved at man kognitivt har koplet illustrasjon og problemløsningsteknikk. Masteroppgaven har gitt meg kompetanse til å lage flere hefter for andre data-tegneprogrammer, og flere er under planlegging
ABSTRACT: Problem setting: How may educational books of a data drawing program be designed to promote learning? - What promotes learning? - What prevents learning? I teach technical drawing at the Higher Vocational School of Oslo. A need for a curriculum in the drawing program ArchiCAD that enhances the learning efficiency, has resulted in the making of several ”ArchiCAD for dummies”-books. The books “The house of Grethe” are bought by students and architects all over Norway. In this master thesis students write down their experiences with “The house of Grethe”. I have observed the students and taken notes. I have also interviewed architects and technical drawers. Theory has been extracted from two main themes: - Learning theory and - Theory of the relationship between illustrations and words in a text. In between the more obvious conclusions (you learn by doing the tasks in the books), some unexpected results emerge: An impatient, almost sloppy attitude gives the most efficient and best learning results. Better than the accurate and perfectionist reader. The feedback of the informants is that colored illustrations with the emphasis on instruction together with short informative text, give ample and sufficient learning. Illustrations may also enhance the learning process in retrospect by the cognitive coupling of illustration and the specific solution of the actual problem. The master thesis has given me competence to make more books. Several books on other drawing programs are "on the drawing board".

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_10137
  • http://hdl.handle.net/10642/768