«Dersom du liker spenning ispedd historie, mystikk og kjærlighet, er dette boken for deg.» : norske folkebiblioteks bokomtaler på nettet

Author(s)

Publication date

2012

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for arkiv, bibliotek- og info.fag

Document type

Description

Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Abstract

Mye av litteraturformidlingen fra folkebibliotekene foregår i dag på nettet. Så godt som alle bibliotekene har egne nettsider, og i 2011 var det i Norge 120 bibliotekblogger. Denne oppgaven tar for seg nettpubliserte omtaler av skjønnlitteratur for voksne, og hvordan synet på litterær kvalitet kommer fram i disse. For å finne fram til kvalitetssynet er det foretatt en diskursanalyse av 167 bokomtaler fra 10 biblioteknettsteder og -blogger. Analyseredskapene er 14 kvalitetskriterier dels henta fra teori om litteraturkritikk, dels fra bibliotekrelatert forskning og dels konstruert ved hjelp av induktiv metode. Resultatet av diskursanalysen er i stor grad kvantitativt, da hyppigheten av bruken av de enkelte kriteriene er vektlagt. I tillegg er det gjort en kartlegging av hvilke litterære titler som er omtalt, og en del av undersøkelsene handler om hvorvidt bibliotekansatte «klipper og limer» fra andres bokomtaler og beslektede tekster. Kvalitetssynet er bredt, da alle 14 kvalitetskriterier er tatt i bruk. Samtidig er det noen kriterier som dominerer. Spennende og praktisk nyttige bøker er populære, og en kontekstualisering av bøkene er utbredt. En verdsetting av en middelsmak er i en viss grad synlig. En stor del av bokomtalene er i deler klippet ut fra andre kilder, som kan vitne om en svakhet i bibliotekansattes kompetanse i å skrive formidlende.
Today, a lot of public libraries’ promoting of literature gets done on the internet. Almost every library has its own web page, and in 2011 there was 120 library blogs in Norway. This study examines web published book reviews on adult fiction and their views on literary quality. The data material consists of 167 book reviews from 10 library web pages and blogs. The analysis makes use of 14 quality criteria partly taken from theory on literature criticism, partly taken from library related research, and partly emerged alongside the study by inductive methods. The results of this discourse analysis are mostly quantitative, since the frequencies of the different quality criteria’s use are emphasized. Parts of the study also examines whether library staff “cuts and pastes” from other book reviews and related texts. The view on quality seems to be broad, as all 14 quality criteria have been used in the book reviews, though certain criteria dominate. Exciting and functional books are popular, and contextualization of the books is common. An appreciation of a middlebrow taste is to some extent visible. Many of the book reviews are partly copied from other sources, which imply a weakness in library staffs’ skills in writing to promote literature.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1248