Den vonde stillheten - jordmors ivaretakelse ved intrauterin fosterdød

Author(s)

Publication date

2016

Series/Report no

MAJO;2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Document type

Description

Master i jordmorfag

Abstract

Hensikt: Viderebringe den erfaringsbaserte kunnskapen som jordmødre innehar og benytter i sin ivaretakelse av en frisk kvinne som kommer til avdelingen med lite liv, til bekreftelse på intrauterin fosterdød og i tiden frem til induksjonen. Problemstilling: “Hvordan ivaretar jordmor en kvinne med dødt barn i magen?” Metode: Studien har et kvalitativ induktivt design. Semistrukturerte intervju ble benyttet som datainnsamlingsmetode. 5 jordmødre deltok. Graneheim & Lundman`s kvalitative innholdsanalyse ble brukt ved dataanalysen. Resultat: Ut fra analysen kom vi frem til 3 overordnede temaer: 1. Trygge seg i det første møtet 2. Bruke seg selv i møtet med kvinnen 3. Forberede kvinnen på den stille fødselen. Konklusjon: Funnene våre viser at jordmødrene sitter inne med viktig kunnskap fra praksisfeltet, som uerfarne jordmødre bør få kjennskap til. Vi vil spesielt trekke frem funnene om hvordan jordmødrene bruker jordmorstetoskop og Leopolds håndgrep i deres møte med en kvinne som har kjent lite liv.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3580