Den førstegangsfødende kvinnens beskrivelse av å bli indusert til fødsel

Author(s)

Publication date

2017

Series/Report no

MAJO;2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Document type

Description

Master i jordmorfag

Abstract

Hensikt Hensikten med studien er å få førstegangsfødende kvinner til å beskrive hvordan de opplevde det å bli indusert til fødsel. Problemstilling Hvordan beskriver førstegangsfødende kvinner det å bli indusert til fødsel? Metode Denne studien har kvalitativt design med fenomenologisk tilnærming. Datainnsamlingen bestod av semistrukturelle intervjuer (n=7) og var analysert med systematisk tekstkondensering. Resultat Funnene fra studien viste at informantene hadde behov for mer informasjon knyttet til induksjonsprosessen. Gjerne mer informasjon tidlig i svangerskapet. De fleste av informantene hadde et ønske om å bli indusert, men ønsket ikke å ta beslutninger, da de stolte på helsepersonellet. Det ble i tillegg beskrev et behov for bedre oppfølging og tilstedeværelse av jordmor. Konklusjon Førstegangsfødende som blir indusert trenger mer informasjon knyttet til induksjon, samt mer tilstedeværelse og oppfølging av helsepersonell. De må inkluderes i beslutningen om induksjon. Det er behov for mer forskning for å få kartlagt tilstrekkelig hvordan kvinnene opplever det å bli indusert til fødsel.
Purpose The purpose of this study is to get first-time-mothers to describe their experience of induction of labour and hopefully contribute to a better health service to these women. Topic question How does first-time-mothers describe their experience of induction of labour? Method This study has a qualitative study design with a phenomenological approach. It has been conducted individual semi-structured interviews (n=7) and to analyse the data material, it has been used systematic text condensation. Results The results from this study shows that the participants needed more information when it comes to their induction process. Preferably earlier in their pregnancy. Most of the participant had a wish to be induced but did not want to take any decisions them self, mostly because of their trust in the health professionals. They also needed presence from the midwife and a good follow-up. Conclusion The conclusion of this study is that women who are induced to labour have a high need of information about induction and what to expect. They also need a more present midwife and a better follow-up. The health professionals need to include the women in the decisions making. Further research is needed to fully describe how women experience their induction.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/5476