De uregistrerte barna - En systematisk litteraturgjennomgang av forskning om de uregistrerte barna

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i sosialfag

Abstract

It is a human right to be registered at birth. In spite of this, many children in the world are not registered in national data, and thus do not formally exist. This study reviews the knowledge base for causes and consequences of missing birth records in Sub-Saharan Africa. Children do not live in a vacuum, but rather in a social, historical and cultural context. In order to try to understand birth registration in context, the concept of the developmental niche (Super & Harkness, 1986) was used, as well as a human rights perspective. This study is a literature review based on systematization of data from existing research. Extensive data search was carried out, and research was selected according to strict selection criteria, especially on method quality. Of the 817 articles that were reviewed, 21 articles were included in the study. Causes and consequences that emerged from the selected research were weighted based on how central the cause or consequence was deemed in each research report. Theoretical analyzes have been made of all final selected research, and the strengths and weaknesses of the methods in the research have resulted in a weight of 0-100. This weight has then been used as a filter for the coded research. This study shows that (1) lack of knowledge of the birth registry system, low awareness among parents about the importance of registering children; (2) poverty; and (3) low education among parents, are considered the most important causes why children are not being registered. Limited empirical research exist on the consequences of not being registered. However, it appears from the findings of this study that (1) violation of human rights; (2) limited community development; and (3) lower access to education, are major consequences. Finally, the causes and consequences of non-registration of children are discussed and possible incidence angles for intervention and approaches that could increase the rate of birth registration and avoid the consequences of non-registration of children are shown.
Det er en menneskerettighet å bli registrert ved fødselen. Til tross for dette er mange barn i verden ikke registrert i nasjonale data, og eksisterer således ikke formelt. Denne studien vurderer kunnskapsbasen for årsaker og konsekvenser av manglende fødselsregistreringer i Afrika sør for Sahara. Barn bor ikke i et vakuum, men heller i en sosial, historisk og kulturell sammenheng. For å forsøke å forstå fødselsregistrering i kontekst ble begrepet utviklingsnisje (Super & Harkness, 1986) brukt, samt et menneskerettighetsperspektiv. Dette er en litteraturstudie basert på systematisering av data fra eksisterende forskning. Omfattende datasøk ble utført, og forskning ble valgt i henhold til strenge utvalgskriterier, særlig på metodekvalitet. Av de 817 artiklene som ble gjennomgått, ble 21 artikler inkludert i studien. Årsaker og konsekvenser som ble identifisert i den utvalgte forskningen ble vektet basert på hvor sentral årsaken eller konsekvensen ble vurdert i hver forskningsrapport. Teoretiske analyser har blitt gjort av all endelig utvalgt forskning, og styrken og svakhetene i metodene i forskningen har resultert i en vekt på 0-100. Denne vekten ble brukt som et filter for kodet forskning. Studien fant at (1) manglende kjennskap til systemet og lav bevissthet blant foreldre om viktigheten av registrering; (2) fattigdom; og (3) lav utdanning hos foreldrene er de viktigste årsakene til at barn ikke blir registrert. Begrenset empirisk forskning eksisterer om konsekvensene av ikke å bli registrert. Det fremgår imidlertid av funnene i denne studien at (1) brudd på rettigheter; (2) begrenset mulighet for utvikling av samfunnet; (3) begrenset tilgang til utdanning anses for å være de viktigste konsekvensene av manglende fødselsregistrering og fødselsattest. Til slutt diskuteres årsakene og konsekvensene av ikke-registrering av barn, mulige innfallsvinkler for intervensjon og tilnærminger som kan øke graden av fødselsregistrering og unngå konsekvensene av manglende registrering.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7086