De emosjonelle belastningene i barnevernets arbeid - Hvordan oppleves det å jobbe som saksbehandler i barnevernet?

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i sosialt arbeid

Abstract

Denne masteroppgaven er en kvalitativ undersøkelse om de emosjonelle belastningene saksbehandlere i barnevernet kan få i sitt arbeid. Som saksbehandler bør man ha en allsidig kunnskap på mange områder. Sosialt arbeid er et av få fagfelt der hjelperen både skal utøve streng forvaltning og vise omsorg (Kokkin 2005, 103). Det ser ut til at mange som jobber i barneverntjenesten blir sykemeldte, og/ eller aldri kommer tilbake til barnevernskontorene. Gjennomtrekksraten blant virksomhetene i det kommunale barnevernet er høy. Formålet med denne undersøkelsen var å få en bredere og økt kunnskap om emosjonelle belastninger innenfor barnevernet, og om dette kan være et problem som kan føre til frafall. Problemstillingen i denne oppgaven er; Hvilken betydning kan emosjonelle belastninger i arbeidet ha for frafall av saksbehandlere i barneverntjenestene? Den metodiske tilnærmingen er inspirert av fenomenologisk og hermeneutisk forståelse. I studien brukes to kvalitative metoder; dybdeintervju med fem tidligere saksbehandlere i barnevernet, i tillegg til en fokusgruppe med barnevernledere. Jeg benyttet meg av ulike teorier for å kaste lys over de fenomener de beskriver. I analysen fremkommer det blant annet at mange av de ulike arbeidsoppgavene i barnevernet, har stor betydning for utvikling av emosjonelle problemer blant saksbehandlerne. Funnene representerer flere grunner som har bidratt til frafallet i barneverntjenesten, særlig tre fenomener er fremtredende: vold og trusler mot saksbehandler, mangel på veiledning og ivaretakelse samt en følelse av utilstrekkelighet i forhold til arbeidsmengden. Videre viser det seg at sekundær traumatisering er mer omtalt enn tidligere, men kan virke som fortsatt kompetanse omkring tema blant saksbehandlerne, er mangelfull.
This Master is a qualitative investigation about the emotional strain the executive officer in child welfare may experience in their work. As an executive officer in child welfare, you should have an all-round knowledge in many fields. Social work is one of few fields where the helper shall practice both strict management and show care (Kokkin 2005, 103). People who works as executive officer`s in child welfare often have sick leaves, or even never returns to their work. The draught rate of the current business in municipal child welfare was high. The purpose with this study was to gain a wider knowledge about the emotional strain within child welfare and whether this could lead to dropout rates in this area. The research question in this study is: What significance can emotional strain at work mean to dropout rates for executive officers in child welfare? The methodical approach is inspired by phenomenology and hermeneutic understandings. In this study, there will be to qualitative methods used; depth interviews of five primer executive officers in child welfare. In addition, a group of child welfare leaders. I used different theories to enlighten the phenomenon they describe. In the analysis, there are many different tasks for the child welfare worker that can arise emotional problems. The results of this study shows multiple reasons that has contributed to the high dropout rates. Some of these are: Violence an threats against the social worker, the lack counselling and care and an emotional feeling of inadequacy in regards to the amount of work. Second traumatism are more mentioned today than before, but still there are lack of competence within child welfares executive officers within the field.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2772