Dataspill – når det moderne foreldreprosjektet slår sprekker. En kvalitativ undersøkelse av bekymrede foreldres forståelse og beskrivelser av ungdoms dataspilling - og hva dataspillet gjør med familielivet

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i familiebehandling

Abstract

Dataspillenes fremmarsj har skapt nye erfaringer og utfordringer i familiehverdagen og for mange familier en kontinuerlig forhandlingsprosess om spilletid. For de fleste barn og ungdommer er dataspill en naturlig del av hverdagen, som da naturlig nok påvirker familielivet. Med dataspillets entré i familiehverdagen opplever mange foreldre bekymring. Dette vil denne studien se nærmere på. Studien tar for seg sju bekymrede foreldres oppfatninger og opplevelser knyttet til ungdommens dataspilling, og hva dataspillet gjør med familiehverdagen. For å få innsikt i foreldrenes opplevelser benyttes en kvalitativ metode, hvor livsformintervju brukes ved innhenting av data. Studien trekker på to teoretiske tradisjoner: et modernitetsteoretisk og et domestiseringsteoretisk perspektiv. Analysen viser at dataspillet blir et uttrykk for ulike dilemma knyttet til det moderne foreldreskapet. Spillingen skaper et spenningsforhold mellom ungdommens og foreldreskapets individualiseringsprosess. Ungdommen søker seg ut av familiens sosiale rom og inn i et virtuelt rom hvor de oppnår emosjonelle bånd gjennom teknologi. Ungdommens dreing inn i det virtuelle rommet skaper en trussel mot det moderne foreldreprosjektets intimeringsprosess, hvor dataspillet blir betegnet som et hinder for å skape og opprettholde emosjonelle bånd i familien. På mange måter kan vi betegne dette som dataspillets paradoks: Dataspillets uttrykker individualisering, men samtidig truer det den moderne familiens emosjonelle felleskap. Dataspillet setter dermed familiens kulturelle orden på prøve. Dataspillets pulverisering av familiens kulturelle orden utløser et savn hos foreldrene. Ungdommens dataspilling presenteres av foreldrene som hemmende for relasjonsforpliktelsen. Dataspillet hemmer nærheten og dialogen som er et ideal i det moderne foreldreskapet. I et slikt perspektiv kan ungdommens dataspilling ut fra foreldrenes ståsted tolkes som et fenomen som skaper sprekker i det moderne foreldreskapet, og som skaper bekymring hos foreldre i vårt moderne samfunn.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7384