Dannelse blant kroppsøvingslærerstudenter - En tversnittstudie av kroppsøvingslærerstudenters dannelse.

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i skolerettet utdanningsvitenskap

Abstract

Problemstilling: «Hvor viktig er dannelse for kroppsøvingslærerstudenter ved en av Norges største høyskoler?». Her er jeg både interessert i å undersøke hvordan dannelsen ser ut til å gjøre seg gjeldende for studentene og om det er noen forskjeller mellom årstrinnene. Teoretisk grunnlag: Oppgaven baserer seg på Klafkis kritisk-konstruktive dannelsesteori og didaktikk. Hensikten med oppgaven er å kartlegge kroppsøvingslæreres dannelse. Metode: det er benyttet kvantitativ metode i studien, med tversnittstudie som design. Empirien er etterprøvd med eksplorativ faktoranalyse og det er faktorene som til slutt dannet resultatgrunnlaget og dermed også grunnlaget for diskusjonen av funnene. Dataen som er benyttet i studien baserer seg på datainnsamling i form av spørreskjema. Det er kroppsøvingslærerstudenter ved en av landets største lærer- og faglærerutdanninger som har besvart undersøkelsen. Studentene går en bachelorgrad hvor alle årstrinn er undersøkt. Resultater: studien antyder at dannelsesfaktorene ser ut til å være viktig for studentene. Det ser imidlertid ut til at material kunnskap (leksikalsk kunnskap) anses som mindre viktig blant studentene. I tillegg antyder studien at det ser ut til å være liten forskjell mellom årstrinnene, uten at studiens design tillater å si noe om dette skyldes lite utvikling gjennom studieløpet.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6753