CSR i næringsklynger - En integrert flercase-studie om hvordan medlemskap i næringsklynger påvirker virksomheters CSR

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

Denne studien undersøker hvordan medlemskap i norske næringsklynger kan påvirke bedriftens arbeid med CSR. Studien er skrevet i forbindelse med utfordringene norske virksomheter står ovenfor i møtet med et stadig økende press på utøvelsen av ansvarlig og etisk drift. Selv om det i dag foreligger mengder av forskning på CSR finnes det etter vår viten lite forskning på hvordan selskaper kan overkomme utfordringer knyttet til utførelse av CSR. Dette er særlig gjeldende i en norsk kontekst. I studien har vi benyttet en eksplorerende kvalitativ tilnærming, og utført 12 semistrukturerte intervjuer med nøkkelinformanter på klynge- og bedriftsnivå. Studien viser at medlemskap i næringsklynger i seg selv kan gi positive bidrag til medlemsbedriftenes CSR arbeid, men at de største fordelene av et klyngemedlemskap kommer når CSR har blitt implementer på et klyngenivå.
This study examines how membership in Norwegian industrial clusters can affect the company's work on CSR. The study is written in connection with an increasing focus on Norwegian companies' practice of responsible and ethical operations, and the challenges this entails. Although there exist an extensive amount of research on CSR there is little research on how companies can overcome challenges related to the execution of CSR. This is especially valid in a Norwegian context. In the study we used an exploratory qualitative approach, and conducted 12 semi-structured interviews with key informants at the cluster and company level. The study shows that membership in industrial clusters may itself give positive contributions to the members work on and with CSR, but that the greatest benefits are achieved when CSR is implemented at a cluster level.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3440