Bygg din egen fremtid: Fremtidsscenariobygging i faget kunst og håndverk. Fagdidaktiske muligheter og samfunnsetiske perspektiver.

Author(s)

Publication date

2014

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i estetiske fag

Abstract

Denne masteroppgaven handler om de fagdidaktiske mulighetene, innenfor grunnskole- faget kunst og håndverk, som kan ligge i et arbeid med fremtidsscenariobygging hentet fra industri- og produktdesign. Undersøkelsen og drøftingen har et samfunnsetisk fokus. Kan tilnærmingen, for elevene, bidra til en økt innsikt i de utfordringene vi som samfunn møter? For å kunne få en størrre forståelse for dette valgte jeg som en del av undersøkelsen å gjennomføre et undervisningsopplegg med en 7. klasse. Skoleprosjektet Bygg din egen fremtid, elevenes tilhørende arbeider og elevintervjuer danner grunnlaget for det empiriske materialet i undersøkelsen. For å kunne belyse og drøfte elevenes samfunnsinnsikt har jeg benyttet begrepene reflective citizenship og empowerment. Det vitenskapsteoretiske ståstedet for undersøkelsen er kritisk realisme. Det forskningsstrategiske utgangspunktet kan òg ses i lys av prinsipper innen aksjonsforskning. Følgende problemstilling danner grunnlag for masteroppgavens undersøkelse og drøfting: Innenfor rammene av en 7. klasse i grunnskolen i faget kunst og håndverk: Hvilke kunnskapsressurser og holdningsendringer hos elevene kan fremtidsscenariobygging gi grunnlag for i deres møte med samfunnets krav om empowerment og reflective citizenship? I tolkningen av det empiriske materialet fremheves flere typer læring og innsikt som kan bidra i møte med samfunnets krav om empowerment og reflective citizenship. Elevene viste holdninger, vilje og et ønske om å endre fremtiden i en positiv retning. Gjennom å forestille seg og forme det ukjente fikk elevene se muligheter man kanskje ikke ser ellers. De skapte nye løsninger og løste problemer. Elevene ga uttrykk for at de gjennom prosjektet hadde utforsket, reflektert, skapt, lært nye måter å se ting på og endret holdninger. Videre drøftes hvordan kunnskapen og holdningene kan bidra i elevenes møte med fremtidens utfordringer. Et arbeid med fremtidsscenariobygging kan bidra til elevenes evne til å synliggjøre valg og konsekvenser. Slik kan elevene gjennom tilnærmingen bedre forstå vår tids største utfordring; klimakrisen. Tilnærmingen kan òg bidra til viktig designkompetanse, som kan være et grunnlag for fremtidig innovasjon.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2114