Byens bibliotek - Om biblioteket som en del av byutviklingen i Moss og Kongsberg

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i bibliotek - styring og ledelse

Abstract

I oppgaven sees det på mål og motivasjon for at Moss kommune og Kongsberg kommune valgte å flytte sine bibliotek til en ny lokalisering i sin kommune i år 2002 og 2015. Det viktigste målet i begge casene var at man benyttet bibliotekene som et middel i revitalisering av bydeler. Tett knyttet opp til byutviklingaspektet var også forventningen om at man ville oppnå betydelige synergier ved den nye lokaliseringen. Selv om byutvikling framstår som det viktigste argumentet, betyr ikke det at biblioteket i seg selv ikke hadde betydning. Funnene viser tvert imot klart at bibliotekene anses som viktig både i forhold til sine verdier og sine funksjoner. Det er også tydelig at argumentasjon fra henholdsvis år 2002 og 2015 knyttes opp til nasjonale bibliotekfaglige føringer fra de ulike periodene. Funnene viser at begge de to daværende biblioteksjefene opplevde at de ikke i tilstrekkelig grad ble tatt hensyn til i sine bibliotekfaglige anbefalinger, og at flyttingen av bibliotekene ble utført til tross for at dette ikke var deres primære anbefaling. Ved å inngå i byutviklingen er bibliotekene gitt ny legitimitet og en ny rolle, noe som gir nye muligheter dersom bibliotekene posisjonere seg på en rett måte. Biblioteksjefene må synliggjøre bibliotekene, og skaffe seg nødvendig kompetanse innen strategisk ledelse og administrative verktøy.
The goals and motivation for Moss and Kongsberg municipalities to move their public libraries to a new location in year 2002 and 2015 are presented. In both cases the main goal was that the libraries were used to revitalize local districts in the towns. Closely connected to this argument was the expectation that the new location would provide greater synergies. Even if urban development was the main argument, this does not mean that the library in itself was considered to be of no value. On the contrary, the findings show clearly that the libraries were regarded as important both according to their values and their functions. It is also clear that the arguments from 2002 and 2015 are closly connected to national library constrains in these periods. The findings shows that neither of the library managers experienced that these professional advices were sufficiently taken into account, and the moving of the libraries was conducted despite their recommendations. By being included in urban development the libraries are given a new legitimacy and a new role, which gives new possibilites if the libraries position themselves in a right manner. The library mangers need to highlight the libraries and obtain the needed competance in managemant and administrative tools.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3388