Brukerperspektivet ved aktivitetshus: empowerment i lokalt psykisk helsearbeid.

  • Kristiansen_Jan_MAPO5900_2016.pdf (341k)

Author(s)

Publication date

2016

Series/Report no

MAPO;2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Document type

Description

Master i helse og empowerment

Abstract

Bakgrunn: Aktivitetshus er et lavterskeltilbud som skal tilby mennesker med psykiske helseutfordringer et sosial møtested og aktivitet, basert på brukermedvirkning. Studien er fundert i empowermentideologien og undersøker hvordan brukerne ved et aktivitetshus opplever brukermedvirkning. Metode: Kvalitativt hermeneutisk fenomenologisk design, med syv semi-strukturerte dybdeintervjuer. Funn: Funn ble sortert i tre hovedkategorier; makt, avmakt og en meningsfull hverdag. Diskusjon: Selv om brukerne opplevde å ha medvirkning og var fornøyd med tilbudet, var de urolige for at stedet kunne bli lagt ned og opplevde å ha liten påvirkningskraft på strukturelt nivå. Konklusjon: Videre utvikling av og fokus på brukermedvirkning ved aktivitetshus er nødvendig.
Background: Activity day centres offer people with mental health challenges a social meeting place and opportunities for daily activities, based on user participation. The study is grounded in empowerment theory and examines user perspective on user participation. Method: Qualitative hermeneutic phenomenological design, with seven semi-structured in-depth interviews. Findings: Three main themes were found; power, powerlessness and a meaningful existence. Discussion: Although users experienced user participation and were satisfied with the day centre, they were worried that the place could be closed and had little influence on the structural level. Conclusion: Further development of user participation in is necessary.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3330