Brukermedvirkning under skjerming i akuttpsykiatri : en kvalitativ studie av muligheter for medvirkning under tvangsbehandling

Author(s)

Publication date

2011

Publisher

Høgskolen i Oslo. Avdeling for sykepleierutdanning

Document type

Description

Master i psykisk helsearbeid

Abstract

I de siste årene har det vært økt fokus på brukermedvirkning innenfor psykisk helsevern. Tidligere forskning sier lite om muligheter for brukermedvirkning under skjerming. Mange pasienter gir tilbakemeldinger om krenkelser, maktbruk og liten deltagelse under skjerming i akutt psykiatrisk post (Karlsson, 2004; Norvoll, 2007). Helse- og omsorgsdepartementet har gitt ut en forskrift om bruk av skjerming (2006) hvor det står; ”ved bruk av skjerming skal det legges til rette for at pasienten gis så stor innflytelse på tiltaket som mulig”. Der kommer det tydelig frem at pasienten skal kunne yte innflytelse under gjennomføringen av sin skjerming. Hensikten med denne studien er å øke kunnskapen rundt pasientens muligheter for brukermedvirkning under skjerming. Åtte intervju av sykepleiere utgjør datamaterialet, og Grounded theory er brukt som analytisk tilnærming. Den kvalitative tilnærmingen til feltet viser at det fremkommer både hindringer, tilpasninger og muligheter for brukermedvirkning under skjerming. Begrepet anerkjennelse viser seg å være viktig for inkludering av brukermedvirkning.
In recent years there has been an increased focus on user involvement in mental health care. Previous research has little to say about opportunities for user interaction during the seclusion. Many patients give feedback on violations, force and low participation during seclusion in the acute psychiatric wards. Health and Care Services has issued a regulation on the use of seclusion, which states: "the use of seclusion should be taken to ensure that the patient is given such an influence on the measure as possible". There it is evident that the patient should be able to provide influence during the implementation of its seclusion. The purpose of this study is to increase the knowledge about the patient's possibilities for user interaction during the seclusion. Eight interviews with nurses make up the data, and Grounded theory is used as an analytical approach. The qualitative approach to the field shows that both obstacles, adaptations and opportunities for user participation, appear during the seclusion. The concept of acknowledgement turns out to be important for the inclusion of user involvement.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/961