Bruken av cannabis: et økende problem blant ungdom? En kvantitativ undersøkelse om sammenhenger mellom psykososiale forhold og cannabisbruk

Author(s)

Publication date

2019

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i sosialfag

Abstract

Cannabis er et rusmiddel som blir brukt i store deler av verden, og forskning viser en økende grad av cannabisbruk blant ungdom i Norge. Hensikten med studien er å avdekke ulike sammenhenger mellom cannabisbruk blant ungdom på videregående skoler i Oslo og psykososiale forhold, ved hjelp av kvantitativ metode. Dette gjøres ved hjelp av data fra velferdsinstituttet NOVA, hvor undersøkelsen «Ung i Oslo 2015» brukes for statistiske analyser. Ung i Oslo 2015 er en spørreundersøkelse for skoler i Oslo. Størrelsen på det analytiske utvalget er 7962. De psykososiale forholdene som undersøkes omhandler hvordan ungdom har det på skolen og i hvilken grad de deltar i sportslige aktiviteter eller andre uorganiserte fritidsaktiviteter. Andre forhold som ungdoms relasjoner til jevnaldrende og holdninger til cannabis vil også undersøkes, samt ulike psykiske utfordringer. I tillegg skal kjønnsforskjeller, klassetrinnsforskjeller, innvandrerbakgrunn og bydelsforskjeller sees opp mot cannabisbruk. Metodene tatt i bruk for analysen er logistisk regresjonsanalyse og krysstabellanalyse. Hovedfunn: Gutter har høyere odds for å bruke cannabis sammenliknet med jenter. Ulike utfordringer på skolen gir økt odds for bruk av cannabis, mens skoletrivsel reduserer oddsen. Aktivitet viser seg å virke positivt og negativt for bruk av cannabis, hvor organisert aktivitet reduserer oddsen og uorganiserte aktiviteter av ulikt slag øker oddsen for bruk av cannabis. Vennerelasjoner viser en sterk sammenheng til cannabisbruk hvor det å ha mange venner som du stoler på øker oddsen for bruk av stoffet. Ungdom som mener det øker status å bruke cannabis, har høyere odds for å bruke det. Ungdom som har psykiske utfordringer fører med seg økt odds for cannabisbruk. Oddsen for bruk av stoffet øker med klassetrinn, og ungdom med to utenlands fødte foreldre har redusert odds for bruk av cannabis. Gjennomgående er det høyere bruk av cannabis på vestkanten av Oslo enn på østkanten. Konklusjon: Oppsummert kan en si at de psykososiale forholdene har stor påvirkningskraft når det gjelder cannabisbruk blant ungdom på videregående skoler i Oslo. Det er i midlertidig problematisk å konstatere hva som gjør at disse forholdene har en innvirkning. Det kan være både individuelle og miljømessige faktorer som viser betydning for cannabisbruk. Det kan handle om gruppepress, skolepress og skoleprestasjoner, hvorvidt man har venner som bruker cannabis, hvilket lokalmiljø man vokser opp i, holdninger til cannabis og ulike psykiske vansker. Samtidig kan det være andre forhold som har påvirkningskraft som ikke er tatt hensyn til i denne studien. Videre er det behov for økt kunnskap og kompetanse om cannabis, psykisk helse, og fysisk aktivitet i skolen. Disse faktorene kan anses som vesentlige for det rusforebyggende arbeidet.
Cannabis is a drug being used worldwide. Some try cannabis once or twice whilst others are heavy users of the drug. Today cannabis is more or less used nationwide in Norway. In Oslo statistics show an increased use of cannabis amongst High School students. In this thesis I will try to reveal different coherence between cannabis use amongst High School students in Oslo and psychosocial factors, by using quantitative method. This will be done with data from the social research institute NOVA, where “Ung i Oslo 2015” will be used for statistical analysis. “Ung i Oslo 2015” is a survey sent out to different schools in Oslo. The analysis includes 7962 adolescents. The psychosocial factors used in the analysis are about how adolescents experience school, whether or not they are enrolled in organized activities or whether they have other recreational activities outside school. Other factors include relations to peers and attitudes towards using cannabis, and different mental health issues. In the analysis I will also examine whether or not there are any gender differences, grade differences, immigration background and district differences. For the statistical analysis I will use logistic regression analysis and crosstab analysis to examine the variables coherence with cannabis use. Findings from the analysis show that boys are more likely to use cannabis than girls. Adolescents who experience challenges in school are more likely to use cannabis then those who doesn’t experience this. Being part of organized activities reduce the risk of using cannabis, whilst recreational activities of different kind increase this risk. There is also a coherence between cannabis use and adolescents peer relations. Having many friends and someone to trust makes youth more likely to use cannabis. Adolescents attitude towards cannabis correlates with cannabis use. In the sense that if you think it gives status to smoke cannabis you are more likely to use the drug. Having mental health problems increase the risk of cannabis use. Cannabis use increase with class and adolescents who have both parents from a different ethnical background than Norway have reduced risk of using cannabis. Results also who that cannabis use differs from districts in Oslo. Conclusion: To sum up the different psychosocial factors in this study contribute differently to the use of cannabis and there are many both individual and environmental factors. However, it has been shown to be difficult to conclude for sure how these different factors contribute. The use of cannabis can happen due to peer pressure, school pressure and grades, the attitude towards cannabis may also have a significant impact. Whether or not adolescents’ friends use cannabis, what environment they grow up in and mental health issues all seem to have some sort of impact. At the same time there can be other factors that are excluded in this analysis that also show significant impact on the use of cannabis. Furthermore, there is need for preventive work with these adolescents. Here increased knowledge of cannabis, mental health, and more physical activities in school may be the promoter for the preventive work.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7647