Bruk og opplevelse av litteratur i Lesefrø-barnehagen - En evaluering av prosjektets gjennomføring og resultater

Author(s)

Publication date

2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Abstract

Denne oppgaven tar utgangspunkt i leseprosjektet Lesefrø. Lesefrøs overordnede mål er å skape en bærekraftig lesekultur i de deltakende barnehagene, der arbeid med lesing skal være systematisert og integrert i hverdagen. Oppgaven undersøker hvordan barnehagene har tatt i bruk prosjektet og hvilke resultater som oppnås ved deltakelse. Det er et spesielt fokus på de barnehageansattes litteraturformidling, og barnas interesse for å lese. Empirien er innhentet gjennom å intervjue seks barnehageansatte fra to Lesefrø-barnehager. Det har også blitt gjennomført observasjoner av barnehagenes fysiske miljø og av lesestunder med enkeltbarn og med barn i små grupper. Funnene viser at avdelingene har gått inn i prosjektet med varierende grad av engasjement og tatt det i bruk på forskjellige måter. Dermed har de opplevd resultater i ulik grad. Barnehagene har i liten grad systematisert arbeidet med lesing, som hovedsakelig er basert på spontanitet og tilfeldighet. De barnehageansatte har imidlertid opplevd en ny giv til arbeidet med lesing og hos noen brukes bøker og lesing mer enn før. Informantene viser at de har et nyansert syn på lesing med barn. De tenker og praktiserer med både det pedagogiske og det estetiske perspektivet på lesing, noe som fører til varierte leseaktiviteter. En av barnehagene bruker bøker og lesing i nye kontekster som resultat av Lesefrø. For flere informanter har kompetansen på barnelitteratur økt, og noen informanter leser på nye måter. Barna tar i bruk bøkene mer enn før, for å lese og leke, alene og med andre.
This thesis centers on the reading project «Lesefrø». The main goal of «Lesefrø» is to create lasting reading cultures in the participating kindergartens, in which reading is systematized and an integrated part of everyday life. The thesis investigates how the kindergartens have implemented the project, and which results that are obtained by participating. Results regarding the kindergartens staffs’ literary mediation and the children’s reading interest is in focus. Six staff members from two participating kindergartens have been interviewed. In addition, there has been completed observations of the kindergartens’ physical environments and of staff members reading with children. Findings include that the units of the kindergartens have implemented the project differently, and therefore experienced results in different degree. The kindergartens have systemized their work with reading to a limited degree; reading is to a substantial extent based on spontaneity and coincidence. On the other hand, most of the informants have experienced an increased interest in reading, and some read and use books more often. The informants have a nuanced view on reading with children. They think and practice with both a pedagogical and aesthetic perspective, which leads to a variety of reading activities used. One of the kindergartens use books and reading in new contexts after participation in «Lesefrø». Several informants have obtained more knowledge about children’s literature, and some informants read differently than before. The children use books more than before, to read and to play, alone and with others.

Keywords

Version

acceptedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/5353