Bruk av ISBAR for kvalitetssikring ved pasientoverlevering – en observasjonsstudie

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i anestesisykepleie

Abstract

Bakgrunn; Pasientskader kan oppstå på grunn av mangelfull kommunikasjon i forbindelse med overlevering av pasienter mellom helsepersonell. ISBAR (Identification, Situation, Background, Assessment, Recommendations) er et kommunikasjonsverktøy som skal brukes ved rapport fra anestesisykepleier til sykepleier ved postoperativ avdeling. Bruk av ISBAR for kvalitetssikring ved pasientoverleveringer skal sikre at pasientinformasjonen samles og overføres strukturert. Hensikt; Undersøke hvordan ISBAR blir fulgt av anestesisykepleierne ved vår avdeling, og om deres ansiennitet påvirker bruken av ISBAR. Metode; Deskriptivt observasjonsstudie med en strukturert sjekkliste. Resultat; ISBAR ble ofte ikke fulgt ved pasientoverlevering. I over 30% av overleveringene ble pasientens identitet ikke rapportert. Anestesiform ble rapportert av 87% av anestesisykepleierne, mens 32 % beskrev pasientens vitale parametere. Det var samlet sett ingen signifikante forskjeller på ansiennitet og bruk av ISBAR. Konklusjon; Kommunikasjonsverktøyet ISBAR skal kvalitetssikre pasientoverleveringer og er innført som prosedyre ved vår avdeling, men rapporten fra anestesisykepleier til sykepleier på postoperativ avdeling er ikke i overensstemmelse med ISBAR. Rapportene er ofte mangelfulle, og dette kan bidra til misforståelser og feil som kan påvirke den videre behandlingen av pasienten. Anestesisykepleiernes arbeidserfaring påvirket i liten grad resultatene.
Adverse events may occur due to communication failure during patient handovers in hospital. ISBAR is a communication tool that facilitates reporting structure and ensures correct information. Purpose: The aims of this study were to investigate the use of ISBAR in the patient handover process between nurse anaesthetists and recovery room nurses at our department. Further, we wanted to investigate whether the nurse anaesthetists work experience influence the results. Method: Descriptive observational study by means of a structured checklist. Result: ISBAR was not used on a regular basis in the observed patient handovers. Patient identity, type of anaesthesia and vital signs were reported in 70%, 87% and 32% of the handovers. Overall, nurse anaesthetist´s experience did not influence the results. Conclusion: ISBAR shall ensure quality in patient handovers through a procedure in our department. The reports from the anaesthesia nurses to recovery room nurses are not in accordance to ISBAR, possibly resulting in information loss and errors affecting further treatment of the patient. Anaesthesia nurses work experience had little impact on the results.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6420