Bruk av digitale verktøy som læringsstrategi for å øke mestringsfølelse og tekstproduksjon

Author(s)

Publication date

2011

Series/Report no

MAYP 2011;

Publisher

Høgskolen i Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

I den videregående skolen er det i dag stort frafall. Dette gjelder spesielt ved yrkesfaglige linjer. Det store frafallet har store økonomiske konsekvenser for samfunnet og for mange av de som faller fra er de personlige konsekvensene enda større. Motivasjon er en av de faktorene som oftest trekkes frem i frafallsproblematikken. Elevers motivasjon og mangel på sådan kan ha mange forklaringer. Jeg har i denne masteroppgaven sett på hvordan bruk av digitale verktøy som læringsstrategi kan øke mestringsfølelsen og gi større tekstproduksjon. Dette har munnet ut i problemstillingen “I hvilken grad vil bruk av digitalt VØL-skjema som læringsstrategi føre til økt mestringsfølelse og større tekstproduksjon for elever som leverer lite eller ingenting ved skriftlige innleveringer?” I denne oppgaven er mestringsfølelse definert som, “følelsen av å ha lyktes”. For å finne ny kunnskap om temaet har jeg hatt den hermeneutiske forståelsessirkelen som teoretisk overbygning. Ved å ta i bruk digitalt VØL-skjema, slik det er gjort i denne oppgaven produserte 13 av 14 elever mer tekst. For mange av disse elevene var forbedringen betydelig. Av disse 14 elevene ble fem intervjuet. Bare en av de fem hadde økt mestringsfølelse som følge av bruken av digitalt VØL-skjema. For denne eleven var økningen i mestringsfølelsen svært stor. Det digitale VØL-skjemaet fremsto i ettertid først og fremst som et dokumenteringsverktøy og ikke en læringsstrategi for elevene slik det var ment. Det er tydelig at det å mestre en type oppgaver bedre enn tidligere ikke nødvendigvis fører til økt mestringsfølelse. Dette til tross for at det er gjort betydelig fremgang. Det er avgjørende hvordan elevene fortolker sin fremgang i forhold til om det gir økt mestringsfølelse

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/904