Bråten behandlingssenter : praksis og teori

Author(s)

Publication date

2013

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for samfunnsfag

Document type

Description

Master i familiebehandling

Abstract

Bråten behandlingssenter er en barne- og ungdomspsykiatrisk institusjon for ungdom mellom tolv og atten år. Behandlingen på Bråten har vist seg å være virkningsfull for ulike typer psykiske lidelser, og med sitt faglige og ideologiske grunnlag framstår institusjonen som en levende modell med en ideologi som stadig blir drøftet og fornyet. Behandlingen og systemet på Bråten er imidlertid komplisert og sammensatt. Det er ikke umiddelbart gitt hva behandlingen inneholder, hvordan den er utviklet og hvordan den framstår i praksis. Formålet med oppgaven er å gi en mest mulig fyllestgjørende beskrivelse av det sammensatte behandlingsopplegget, for deretter å analysere dette ut fra hva jeg oppfatter som relevant teori på området. Hovedtrekkene i behandlingsopplegget ved Bråten behandlingssenter er kartlagt gjennom en kvalitativ undersøkelse i form av intervjuer med behandlere fra ulike utdanningsgrupper samt familier som har mottatt behandling på Bråten behandlingssenter. Av relevant teori har jeg valgt å benytte utviklingspsykologi, systemisk teori, det salutogene perspektivet og makt. Analysen av behandlingsmåten ved Bråten er oppsummert med stikkord som blant annet medansvar, løsningsfokus, langtidsbehandling, identitetsbygging, nettverk, tverrfaglighet, selvtillit, brukermedvirkning, relasjonsbygging og ”whatever works”. Drøftingen i et teoretisk perspektiv viser at det utviklingspsykologiske perspektivet er minst eksplisitt blant behandlerne, mens det systemiske perspektiv representerer en faglig ramme for hele behandlingsopplegget. En avsluttende drøfting av kritiske momenter i bruken av behandlingen på Bråten tar utgangspunkt i problemstillinger som handlekraft vs. passivitet, tid og tålmodighet – en hvilepute?, diagnose – fordeler og ulemper, virker behandlingen? og ulikt fokus.
Bråten Treatment Center is a child and adolescent psychiatric institution for youth’s ages between 12 and 18. The treatment at Bråten has been shown to be effective for different types of mental disorders, and the institution with its professional and ideological grounds stands as a living model with an ideology that is constantly being discussed and renewed. The treatment and system at Bråten is however complicated and complex. It is not immediately given what the treatment contains, how it developed and how it appears in practice. The purpose of this thesis is to provide a comprehensive description of the complex treatment program and then analyze this based on what I perceive as relevant theory in this area. The main features of the treatment at Bråten Treatment Center are obtained through a qualitative research in the form of interviews with representatives from various education groups and families who have received treatment at Bråten Treatment Center. I have chosen to use developmental psychology, systemic theory, the salutogenic perspective and power as theories to analyze the empirical data. The analysis of the procedures for the treatment at Bråten are summarized with key words such as responsibility, solution focused, long-term treatment, identities, networks, interdisciplinary, self-confidence, user involvement, relationship building and "whatever works". The discussion in a theoretical perspective shows that the developmental psychology perspective is least explicit among the clinicians while the systemic perspective represents a scientific framework for the entire treatment program. A final discussion of the critical factors in the use of the treatment at Bråten Treatment Center is based on problems like vigor vs. passivity, time and patience - a pillow to rest?, Diagnosis - advantages and disadvantages, does the treatment work? and different focus.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1825