Boligpriser og husholdningenes gjeld - En empirisk analyse av årsakssammenheng mellom boligpriser og husholdningenes gjeld i Norge

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

Vi skal gjennomføre en empirisk analyse der vi undersøker en årsakssammenheng mellom boligpriser og husholdningenes gjeld i Norge for perioden 1992-2017 i denne oppgaven. I tillegg skal vi også undersøke hvordan norske myndigheter har regulert det samspillforholdet i boligmarkedet. Høy husholdningsgjeld og høye boligpriser utgjør en vesentlig risiko for den finansielle stabiliteten i Norge. Dette har ført til at myndighetene har innført en rekke innstramminger i boliglånsforskriften og i kredittvurderingsretningslinjene siden mars 2010. Formålet til innstrammingene er å dempe de stigende boligprisene og gjeldsveksten i Norge. Utgangspunktet for denne oppgaven er de empiriske bevisene til Anundsen og Jansen (2013), der det har blitt funnet at det eksisterer finansielle akselatorer. Akselatorene kan forklare fluktuasjoner i boligprisene, men også hvilke årsakssammenhenger mellom boligpriser og gjeld som forsterker hverandre og dermed bidrar til en høyere vekst enn det fundamentale forhold skulle tilsi. Med utgangspunkt i finansielle indikatorer for at det eksisterer en årsakssammenheng mellom boligpriser og husholdningsgjeld, skal vi undersøke disse sammenhengene nærmere på kort og lang sikt i Norge. Når vi skal undersøke årsakssammenhengen mellom boligpriser og husholdningenes gjeld, starter vi med å undersøke om de finansielle variablene er stasjonære eller ikke, hvor da vi bruker kointegrasjonstesten til Johansens metode for å undersøke hvor mange variabler som er kointegrert. Samtidig finne ut om det ligger noe to-veies interasksjon mellom boligpriser og husholdningenes gjeld. Via vektor feilkorreksjonsmodell (VECM) skal vi deretter sjekke om det eksisterer kortsiktige og langsikte sammenhenger mellom alle variablene. I tillegg til å teste for autokorrelasjon og normalitetsfordeling i modellen vår. Resultatet tyder på at det eksisterer årsakssammenheng mellom boligpriser, og husholdningenes gjeld i Norge. Samtidig som det eksisterer en langsiktig årsakssammenheng mellom alle variabler som er husholdningsrealgjeld, realdisponibel inntekt og realrente, boligomsetning og boligmasse med realboligpriser. Derimot er det en kortsiktig årsaksammenheng mellom alle variabler, ekskludert boligmasse.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7112