Bobath : et tolkningsdilemma for fysioterapeuter i neurologisk rehabilitering : en litteraturgjennomgang

Author(s)

Publication date

2010-06

Series/Report no

Fysioterapeuten; 77(6)

Publisher

Norsk Fysioterapeutforbund

Document type

Abstract

Det er rettet kritikk mot Langhammer og Stanghelles fortolkning og bruk av Bobathmetoden. Dette inspirerte til å se nærmere på de ulike tolkninger av Bobath metoden /konseptet. Metode: En litteraturstudie ble gjort i MEDLINE og BIBSYS på definisjon av Bobath metoden og Bobath konseptet. I tillegg ble det gjennomført håndsøk på samme nøkkelord i bøker og fagartikler rundt tema. Resultat: Det ble funnet seks ulike tolkninger av Bobathmetoden: 1) Bobaths bok, 2) Langhammer og Stanghelles tolkning i hovedfagsoppgave og artikkel, 3) Lennons undersøkelse blant Bobath terapeuter, 4) Raines undersøkelse blant Bobath instruktører, 5) Gjelsvik og Hæstads tolkning i fagkronikk, og 6) Gjelsviks og IBITAs beskrivelse av samme metode. Tre av disse beskrivelsene (Raine, Hæstad og Gjelsvik og Gjelsvik og IBITA) avviker til en viss grad fra Bobaths egen beskrivelse og Langhammer og Stanghelles. Forskjellen mellom de tre førstnevnte og beskrivelsene til Bobath , Langhammer og Stanghelle ligger i forklaringsmodellen; refleks-hierarkisk versus systemteoretisk. Behandlingsprinsippene synes å være de samme i alle beskrivelser: sensorisk stimulering, fasilitering av bevegelse i håndtering (handling), demping (inhibering) av spastisitet, begrensning av assosierte reaksjoner og stereotype bevegelser. Oppsummering: Det er liten grunn til å hevde at det er vesentlige forskjeller mellom de seks tolkninger av Bobathmetoden. Langhammer og Stanghelles tolkning av Bobathmetoden skiller seg lite fra Bobaths egen beskrivelse av metoden, noe som tilsier at metodikken i undersøkelsene til Langhammer og Stanghelle synes å være adekvat.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/367