Biblioteket som møteplass i Flandern

Author(s)

Publication date

2014

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Abstract

Temaet for oppgaven er biblioteket som møteplass, og bruken av bibliotek i Flandern. Dette undersøkes nærmere ved å se på lavintensive og høyintensive møteplasser, offentlig, lokal og privat område Lofland (1998) og sosial kapital. Analysen baserer seg hovedsakelig på teori og tidligere forskning fra Lofland, sosial kapital og PLACE-prosjektet. Tre flamske bibliotek er valgt som studieobjekter. Det er brukt observasjon og intervju som metode. Funn viser variert bruk ved alle de tre bibliotekene. Det tenderer til mer bruk av biblioteket som læringsrom og sosialt rom ved de to største bibliotekene. Det er mest tradisjonelt bruk ved det minste biblioteket. Funn viser at begge typer møteplasser er representert og at brukerne vandrer mellom offentlig, lokalt og privat område ved alle tre bibliotek. Funn viser tillit mellom brukere og ansatte.
Library as a meeting place and use of libraries in Flanders is the topic of the thesis. This is studied by looking at low intensive and high intensive meeting places, public, parochial and private realm Lofland (1998) and social capital. The analysis is based primarily on theory and previous research from Lofland, social capital and from the PLACE project. Three Flemish libraries were selected as research objects. The research is based on observations and interviews in 2013 and 2014. Findings show various use in all three libraries. It tends more use of the library as an arena for learning and social space by the two largest libraries. It is most traditionally use at the smallest library. Findings show that both types of meeting places are represented and users are moving between the public, parochial and private realm at all three libraries. There is trust between users and staff.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2541