Biblioteket som møteplass for ungdom?

Author(s)

Publication date

2008

Publisher

Høgskolen i Oslo. Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag

Document type

Description

Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Abstract

Temaet for oppgaven er hvilke holdninger og forventninger ungdommer har til biblioteket som en møteplass. Analysen baserer seg på teorier fra og Skot- Hansen, Oldenburg og ulike møteplassteorier. Oppgaven har sitt utgangspunkt i PLACE prosjektet ved Høyskolen i Oslo. Empirien baserer seg på fire fokusgruppeintervjuer med ungdommer i alderen 13 – 18 år. Utvalget var to ulike bydeler, en sentrumsbydel og en drabantbydel. To grupper av brukere ble rekruttert ved hjelp av bibliotekarene ved biblioteksfilialene. To grupper var fra ungdomsrådene i bydelene. Undersøkelsen viser hva ungdommene legger i begrepet møteplass, og hva de betegner som sine møteplasser. Hovedfunnene fra analysen peker i retning av ungdommen har et tradisjonelt syn på biblioteket. De ser på bruken av biblioteket i sammenheng med lesing og læring og ikke som møteplass. Ungdommene kom med forslag til biblioteket på hva som burde gjøres for at det kunne bli en attraktiv møteplass.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/316