Bibliotekenes nettsider - mellom kommunens informasjonspolitikk og brukeren

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Abstract

Temaet for denne masteroppgaven er rammebetingelser for utvikling av småbybibliotekenes nettsider. Formålet er å få en bedre forståelse for hvorfor nettsidene til bibliotekene er slik de er, hvorfor bibliotekene arbeider på den måten de gjør og hvordan bibliotekene oppfatter sine nettsider og arbeidet med dem. Det ble foretatt kvalitative intervjuer med åtte ansatte ved til sammen fire bibliotek. I analysen brukes teori og brukerorientert design som et ideal innen webutvikling. Teori om praksisfellesskap og grenseobjekter anvendes også og ses på som en mulig vei mot idealet. Funnene viser at nettsider ses på som viktig for bibliotekene. Det er et informasjonsnettsted og en vei inn til tjenestetilbudet og selvbetjeningsløsningen. Det er i stor grad ønskelig at brukerne skal benytte seg av nettsidene. Ingen av bibliotekene i undersøkelsen er 100 % fornøyd med sine nettsider. Manglende ressurser, spesielt i form av tid og kompetanse, legger begrensninger på arbeidet med nettsidene og nettsidene i seg selv. Den tekniske løsningen gir lite fleksibilitet og legger også begrensninger. Til sammen gjør dette at bibliotekene ikke får brukt nettsidene slik de ønsker. Brukerne er utelatt i bibliotekenes prosesser med å utvikle og arbeidet med nettsidene. Deres behov og brukeropplevelse er ikke tatt i betraktning og det gjennomføres lite brukertesting. Idealet er brukerorientert design, realiteten er kommunens informasjonspolitikk.
The topic of this thesis is “Framework conditions for development of small-town libraries’ websites”. The purpose is to gain a better understanding of why the libraries’ websites are the way they are, why the libraries work the way they do and how the libraries perceive their websites and their work with them. It was conducted qualitative interviews with eight employees at a total of four libraries. In the analysis I use theory on user-centered design as an ideal within web development. Theory about communities of practice and boundary objects is also used, and it’s seen as a possible path towards the ideal. The findings shows that websites is considered important for the libraries. It is an information website and an entry to the services and self-service solution. It is highly wanted that users use these websites. None of the libraries in this examination was 100% satisfied with their websites. Lack of recourses, especially when it comes to time and expertise, puts limitation on both the work with these websites and the websites themselves. The technical solutions make limitations and are not very flexible. All together the libraries can’t use the websites the way the want to. The users are left out of the website developing process. Their needs and user experience are not taken in consideration, and few usability studies are made. The ideal is user-centered design, but the reality is local government policies.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2734