Betydningen av utviklende medarbeidersamtaler for ansattorganisasjon- relasjonen. En studie av sammenhengen mellom utviklende medarbeidersamtaler og arbeidsinnsats, ekstrarolleatferd og organisasjonsforpliktelse, og den medierende rollen til det opplevde bytteforholdet til organisasjonen

Author(s)

Publication date

2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

Formålet med denne studien var å undersøke sammenhengen mellom medarbeideres opplevelse av utviklende medarbeidersamtaler og deres arbeidsinnsats, ekstrarolleatferd, affektive organisasjonsforpliktelse og kalkulerende organisasjonsforpliktelse, og om det opplevde bytteforholdet til organisasjonen medierte denne sammenhengen. Dataene ble samlet inn ved hjelp av en spørreundersøkelse sendt ut på to ulike tidspunkter. 197 deltok både på tidspunkt 1 og tidspunkt 2. Resultatene viste at utviklende medarbeidersamtaler var positivt relatert til et sosialt bytteforhold. Et sosialt bytteforhold var positivt relatert til arbeidsinnsats og affektiv organisasjonsforpliktelse. Et økonomisk bytteforhold var negativt relatert til arbeidsinnsats, ekstrarolleatferd og affektiv organisasjonsforpliktelse, og positivt relatert til kalkulerende organisasjonsforpliktelse. Funnene tyder på at utviklende medarbeidersamtaler bidrar til at ansatte opplever å være i en sosial relasjon med sin organisasjon, og dermed at sosiale bytteforhold er en mulig forklaring på hvorfor utviklende medarbeidersamtaler medfører positive utfall. Praktiske implikasjoner, studiens begrensninger og forslag til fremtidig forskning er diskutert.
The purpose of this study was to explore the relationship between employee perceptions of developmental performance appraisal and different employee outcomes in the form of self-reported work effort, organizational citizenship behavior, affective organizational commitment, and continuance commitment, and if this relationship was mediated by the employees’ perceptions of the exchange relationship with the organization. A survey was administered at two different points in time. 197 participated in both waves of data collection. The results showed that developmental performance appraisal was positively related to a social exchange relationship. A social exchange relationship was positively related to work effort and affective organizational commitment. An economic exchange was negatively related to work effort, organizational citizenship behavior and affective organizational commitment, and positively related to continuance commitment. These findings suggest that developmental performance appraisals may lead to the perception of a social exchange relationship, and that this relationship is a possible explanation of why developmental performance appraisals lead to positive employee outcomes. Implications for practice, research limitations and directions for future research are discussed.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/5568