Betydningen av pilotundersøkelse før validering av oversatte instrumenter

Author(s)

Publication date

2012

Series/Report no

Nordisk sygeplejeforskning;2 (1)

Publisher

Universitetsforlaget

Document type

Abstract

Sykepleiere har uttrykt behov for et instrument for vurdering og oppfølging av etterlevelse av helseråd for hjertesviktpasienter. I USA er det utviklet to spørreskjemaer som tar sikte på å vurdere etterlevelse av helseråd innenfor rammen av saltfattig mat og å ta medisiner som forordnet. Disse instrumentene ble oversatt til norsk. To pilotundersøkelser ble gjennomført med hensikt å sikre kulturell tilpasning av instrumentene og kartlegging av rekrutterings- og datasamlingsprosedyre. Kulturell tilpasning av instrumentene ble gjort gjennom et fokusgruppeintervju med fire pasienter. Kartlegging av ønskede prosedyrer for rekruttering av pasienter, og elementer i datasamlingsprosessen ble gjennomført med strukturerte intervju og åpne spørsmål med 16 pasienter. Fokusgruppeintervjuet resulterte i noen endringer i formuleringer. Det strukturerte intervjuet avdekket sentrale elementer: Under halvparten av informantene ville ha svart på et tilsendt spørreskjema. De ville heller bli intervjuet enn å fylle ut svarene selv. Et entydig funn var at de ikke ville delta om det dreide seg om forpliktelser til flere undersøkelser eller tester. Deltagelse måtte helst skje i forbindelse med et sammenfallende ærend på sykehuset

Keywords

Version

Postprint version of published article

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1146