Beskrivelser av måltidsstruktur og måltidstilbud overfor ungdom i barnevernsinstitusjoner i Norge

Author(s)

Publication date

2017

Publisher

Norsk Tidsskrift for Ernæring (NTFE)

Document type

Abstract

Bakgrunn Ungdom som oppholder seg i norske barneverninstitusjoner er en sårbar gruppe. Mange har trolig opplevd mangel på måltidsstruktur og begrenset tilgang på sunn mat under oppveksten, noe som barneverninstitusjonene via offentlige direktiver forplikter seg til å følge opp ovenfor beboerne. Studien har således hatt følgende problemstilling: Hvordan er måltidsstruktur og måltidstilbud overfor ungdom i barnevernsinstitusjoner i Norge? Metode Individuelle intervjuer av i alt 37 ansatte med innsikt i matansvaret for ungdom i 29 norske barneverninstitusjoner i Region Øst, med Qualitative Description som teoretisk, metodisk rammeverk for svarfortolkningen. Resultater Måltidsstruktur og måltidstilbudet varierer blant barneverninstitusjoner. Dette skyldtes muligens ulik matlagingskompetanse og matinteresse blant de matansvarlige, samt ungdommenes grad av innflytelse på hva som burde serveres. Det virker også som informantene hadde ulikt syn på matens overordnede betydning; enten mat for trivsel, eller mat for helse. Konklusjon Det kan være behov for å prioritere en fastere måltidsstruktur og tilby et sunnere kosthold for ungdom i flere av de undersøkte barnevernsinstitusjonene. Særlig gjelder dette mange statlige institusjoner. Matansvarlige ansatte i barnevernsinstitusjoners kunnskap om ernæring og matlagings-ferdigheter har trolig forbedringspotensial.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/106429/5655