Baseskoledebatten i media - hvem mener hva og hvorfor?

Author(s)

Publication date

2011

Series/Report no

FORMakademisk;4 (1)

Publisher

FORMakademisk

Document type

Abstract

Denne artikkelen gir en diskursanalyse av et strategisk utvalg av 50 ytringer fra nett-mediatekster, som alle er knyttet til diskursen rundt utformingen av skoleanlegg - den såkalte ”baseskoledebatten”. Denne analysen viser at det i all hovedsak er skoleeiere og skoleledere som fremmer argumenter for baseskoler, mens lærere, foreldre og forskere i hovedsak står fram med støtte til den tradisjonelle skolen i mediebildet. Analysen viser også at den offentlige diskursen rundt baseskoler har en svak eksplisitt relasjon til forskning, spesielt gjelder dette argumentasjonen for baseskoler. Gjennom å studere dialektikken mellom diskursiv og sosiokulturell praksis kan det fremmes argumenter for at utbygging av baseskoler kan skyldes strukturelle strategier for å drive administrasjon av skoler enklere og billigere og for å endre lærerrollen i retning av en stadig mer individualisert opplæring av elevene.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/632