«Barrierer ved deltakelse i kvalifiseringssystemet og på vei til arbeidslivet» - En studie av opplevelsene til ikke-vestlige innvandrerkvinner med lav eller ingen arbeidstilknytning

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i sosialt arbeid

Abstract

Denne masteroppgaven handler om ikke-vestlige innvandrerkvinner med lite eller ingen arbeidstilknytning. Oppgaven går ut på deres opplevelse av situasjonen der de møter utfordringer på grunn av det norske kvalifiseringssystemet, og det norske arbeidsmarkedet. I denne oppgaven har jeg intervjuet seks kvinner med innvandrerbakgrunn. Oppgaven tar utgangspunkt i tre store barrierer, ettersom dette var noe som alle mine informanter hadde til felles. Teoretiske byggesteiner ble teorien om disse tre barrierene som kalles for individuelle-, kulturell- og strukturelle barrierer. Videre ble det brukt ulike teorier om makt for å kunne beskrive disse barrierene nærmere. Det ble også brukt teori om empowerment. Denne undersøkelsens empiri er et resultat av seks kvalitative semi-strukturerte intervjuer med ikke–vestlige innvandrerkvinner som er deltakere av «Jobbsjansen» som er et tilbud ved alle NAV kontorer. Oppgavens problemstilling er følgende: «Hvordan kan individuelle-, kulturelle -og strukturelle barrierer oppleves som utfordrende for ikke-vestlige innvandrerkvinner ved deltakelse i kvalifiseringssystemet, og på vei til å skaffe seg arbeid, og hvordan kan man bryte de?». I analysedelen har jeg prøvd å belyse hvordan disse ikke–vestlige innvandrerkvinnene opplever disse tre barrierene, når de deltar i et kvalifiseringssystem og prøver å få seg en jobb. Alle mine informanter hadde opplevd disse utfordringene, men deres opplevelser var forskjellige. Under analysearbeidet la jeg merke til at, den individuelle barrieren «manglende norskkunnskaper» enten førte til de to andre barrierene eller forsterker dem. I drøftingsdelen blir dette drøftet litt nærmere, og et hovedfunn av hele arbeidet er at det norske språket er nøkkelen til integrering. Og viktig for å få seg en jobb i det norske arbeidsmarkedet. Alle mine informanter hadde det å lære seg norsk som sin første prioritering, og så på dette som løsning for å komme seg videre. Avslutningsvis har jeg konkludert med at alle har ulike behov, og trenger mer tilpasset bistand for å komme seg ut i arbeidslivet og ikke minst for å bli selvhjulpne. Dette krever et tett og nært samarbeid mellom innvandrerkvinner, kvalifiseringssystemene og det norske arbeidsmarkedet.
This thesis is about non-western immigrant women with little or no employment connections, their experiences and the challenges they face because of the Norwegian qualifications-program. In this thesis, I have interviewed six women of immigrant background. The main objective of this thesis is concerned with the different experiences and the challenges these women face in their pursuit of obtaining employment. The thesis will address three common barriers which my informants shared. The theoretical structure of the thesis will focus on these barriers commonly known as individual, cultural and structural barriers. Furthermore, theories pertaining to power were employed in order to explain the barriers. Finally, theory about empowerment was used. The empirical nature of this study is a result of six qualitative semi structural interviews with non-western immigrant women who participate in «Jobbsjansen», a scheme offered by a NAV office in Oslo. The main objective of this thesis is to explore: how individual-l, cultural- and structural barriers create challenges for non-western immigrant women due to participation in the qualification system, and in the pursuit of employment, and how they may break away from these barriers. In the analytical part of the thesis, I have attempted to shed light on how these non-western immigrant women experience these three barriers when they participate in a qualifications-program and attempt to get employment. All of my informants faced these challenges, the nature of the challenges were different. During the analytical part of the thesis I noticed that the individual barrier and the «lack of Norwegian language» skills either lead to the other two barriers or enhanced them. In the discussion part, this will be discussed in depth and the main argument of the thesis is that the Norwegian language is a key component in relation to integration and in obtaining employment in Norway. In conclusion, I will argue that everyone has a different need for assistance and that the assistance should be specific to the person’s circumstances in order to get employment. Thus, this will require cooperation between the immigrant women, the qualifications-program and the Norwegian employment market.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2770