Barns stemme og medvirkning i akutte saker - En studie av barnevernets ivaretakelse av barnets rett til å bli hørt og til å medvirke i akutte saker

Author(s)

Publication date

2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i sosialfag

Abstract

Bakgrunnen for denne studien er min interesse for, og tidligere arbeid med, akutt barnevern. Barn som er i kontakt med barnevernet i akutte situasjoner vil ofte ha behov for bistand, hjelp og støtte på måter som går ut over det barn i kontakt med barnevernet vanligvis har behov for. Dette stiller ekstra krav til ivaretakelsen av barnets behov fra fagpersonenes side. Oppgavens overordnede mål har vært å undersøke hvordan barnevernet ivaretar barns rett til å bli hørt og medvirke i akutte saker. For å belyse dette emnet har oppgaven sett på om struktur på håndtering av akuttsaker, struktur på kontoret og om veiledning og utdanning har innvirkning på barnevernets ivaretakelse av barnets rett til å bli hørt og til å medvirke i akutte saker. Materialet for undersøkelsen er basert på seks gjennomførte intervjuer med saksbehandlere i kommunalt barnevern. Datamaterialet ble innhentet ved bruk av en kvalitativ tilnærming i form av semistrukturerte intervjuer. Gjennom analysering og tolkning av datamaterialet kom det frem at ulike momenter innenfor delspørsmålene har tydelig betydning for ivaretakelsen av barns rett til å bli hørt og til å medvirke i akutte saker. Funnene i denne studien tyder også på at deler av dagens praksis ikke er forenlig med beste anbefalte praksis fra internasjonal forskning.
The background for this study is my interest in, and earlier work with, emergency child welfare. Children in contact with child welfare in emergency situations will often need assistance, help and support in ways that go beyond what children in contact with child welfare in normal situations need. This places additional requirements for the protection of the child´s needs from the professionals. The overall goal of the assignment has been to investigate how child welfare agencies meet the right of children to be heard and participate in emergency situations. To illustrate this topic, the study has looked into whether the structure for dealing with emergency situations, the structure of the office and whether guidance and education affect the child welfare's protection of the child's rights to be heard and to participate in emergency situations. The material for the survey is six completed interviews with case workers in municipal child welfare. The data was obtained using a qualitative approach in the form of semi-structured interviews. Through the analysis and interpretation of the data, it emerged that different moments in the sub-questions have a clear impact on the protection of children's right to be heard and to participate in emergency situations. The findings in this study also indicate that parts of the current practice are not consistent with recommended best practices from international research.

Keywords

Version

acceptedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/5364