Barneverntjenestens arbeid med lavinntektsfamilier - Intervju med syv saksbehandlere om hvordan de arbeider i lavinntektsfamilier.

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i sosialt arbeid

Abstract

De siste årenes økende fokus på tiltak for å redusere fattigdom blant barn, og samtidige undersøkelser som viser at antallet fattige barn øker, har vært en begrunnelse for interessere meg for studiens tema. En annen grunn er egen erfaring fra arbeid i barneverntjenesten og kjennskap til noen av de dilemmaene en kommer opp i når man jobber i familier med lav inntekt. Jeg har i denne studien villet undersøke hvordan saksbehandlere i barneverntjenesten selv forteller at de jobber i slike saker. Med denne bakgrunnen har jeg intervjuet syv saksbehandlere, og bedt de å fortelle om sitt arbeid i en slik sak. Fokus på barns rettigheter har også hatt økt fokus de siste årene, blant annet gjennom FNs barnekonvensjon. Denne skal blant annet sikre barn retten til å blir hørt og retten til en tilfredsstillende levestandard. Studien er gjort i et rettighetsperspektiv. Med utgangspunkt i at barn lærer og utvikles gjennom deltakelse i sosiale praksiser, har studien også et sosiokulturelt perspektiv. Analysen viser at når informantene får fortelle fritt om en sak, kommer barna dårlig til syne. De omtales ut fra kategoriene alder og kjønn, eller de beskrives gjennom feil og mangler ved omsorgsgiver eller omsorgssituasjonen. Informantene beskriver også en faglig forståelse av at omsorg og økonomi kan skilles fra hverandre, og hvor økonomi får en mindre betydning, som noe praktisk og ytre, enn betydningen av emosjonelle og relasjonelle kompetanser hos foreldrene. Funnene kan sies å vise til en dekontekstualisert forståelse av barna, og dette har betydning for hvor informantenes interesse i saken retter seg. Det synes ikke å være interesse for å invitere barnet til medvirkning og deltakelse i et utforskende samarbeid. Det synes heller ikke å være interesse for å utforske barnets materielle kontekst.
The last years increasingly attention on efforts to reduce poverty amongst children, and at the same time reports that shows an increase in number of poor children, has been one of the reasons for my interest in the topic of this study. One other reason is my own experience from working in child welfare services, and having knowledge of some of the dilemmas you can meet while working with families with low income. I have in this study wanted to find out how caseworkers in child welfare service will tell that they work in such cases. With this background, I did interviews with seven caseworkers, and asked them to talk about their work in such a case. In recently years there has also been an increased attention to children´s rights, especially with the United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC). The CRC states the freedom of speech and the right to an adequate standard of living. This study is done with a rights perspective. Based on a knowledge that children learn and develop through participation in social practices, this study also have a sociocultural perspective. This study shows that when the informants are given the opportunity to talk freely of a case, the children vaguely appear. They are described through different categories like age and gender, or they are described through faults with the caregiver or with the care situation. The informants describe a professional understanding that care and finances can be separated. In this, finances, is seen as something practical and outward, and given less importance than emotional and relational qualities in parent care. The results show a decontextualized understanding of the children. This has importance to where the informants direct her interest in, in the case. It does not seem to be an interest in inviting the child to participation in exploration and cooperation. Nor does it seem to be any interest to explore the child’s material context.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3399