Barneoppdragelse i et flerkulturelt perspektiv - Hvordan forstår innvandrermødre sin egen foreldrepraksis og hvilke utfordringer møter de på når det gjelder barneoppdragelse i Norge?

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i sosialt arbeid

Abstract

Målet med denne masteroppgaven er å finne ut hvordan innvandrermødre fra et kollektivistisk bakgrunn oppdrar sine barn i en norsk kontekst. Jeg presenterer resultater fra intervju med 5 innvandrermødre fra fire forskjellige land som alle har bakgrunn fra ikke-vestlige samfunn. Studien omhandler de utfordringer kvinnene møter som mor i Norge, hvilke strategier de velger å for å imøtekomme disse i lys av egen oppvekst og forelderrolle. I denne oppgaven har jeg forsøkt å få innblikk i mine deltakeres opplevelse og holdninger til morsrollen i Norge, med de bakeforliggende, kulturelle aspektene fra deres hjemland som innfallsvinkel. Av funnene i denne oppgaven går det frem at til tross for mødrenes oppvekstfortid, har de klart å finne en balanse mellom den tradisjonelle måten å oppdra et barn på og den moderne foreldrerollen i et vesltig samfunn som Norge. Når det gjelder barna deres, har mødrene et mer avslappet forhold til de kulturelle konfliktene som kan gjøre seg gjeldende når det oppstår situasjoner som kan gjøre skillet mellom vestlige- og ikke-vestlige tradisjoner tydeligere. Dette skyldes den informasjon mødrene har gitt barna og der de har blitt innlært til å ta til seg normer og regler som gjelder både den tradisjonelle og den moderne livsstilen i henholdsvis det kollektivisktiske og individualistiske landet barna er en del av.
The aim of this study is to find how immigrant mothers raise their children in a Norwegian context. The study constitutes interviews of 5 mothers from four non-Western countries characterized by collectivistic orientations, and discusses the challenges the women face as a mother in Norway and which strategies they choose to accommodate these in the view of their own children. By working with this paper, I have tried to get a glimpse of my participants’ experience and perceptions of motherhood in Norway, with the underlying, cultural aspects of their homeland. The results of this study makes it clear that the mothers managed to find a balance between the traditional way of raising a child and the modern way of parenting in the modern society, despite their different upbringing. When it comes to their children, the mothers have a more relaxed way of feeling to the cultural conflicts that may arise when they come up for a situation that makes the distinction between Western- and non-Western traditions clearer. This appears because they enlighten their children and teach them how to preserve both traditions with it norms and rules.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2767