Barndom på nett - En kvalitativ analyse av mammabloggeres fremstilling av egne barn på Internett

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i sosialt arbeid

Abstract

Denne studien tar for seg et relativt nytt og lite utforsket tema, nemlig fremstillinger av barn i mammablogger. Mammablogger kan forstås og utforskes som en slags personlig dagbok på Internett, hvor bloggeren deler fortellinger fra seg og sine barns hverdagsliv. Jeg har, gjennom et sosialkonstruksjonistisk perspektiv og inspirert av diskursteori, rettet fokus mot hvordan et utvalg av norske mammabloggere fremstiller sine barn. De ulike fremstillingene jeg har funnet er så analysert som uttrykk for dagsaktuelle diskurser og moderne konstruksjoner av barn og barndommens betydning i Norge i dag. Gjennom en empirinær tilnærming ble tre temaer valgt for en nærmere analyse: Fremstillinger av utviklingsbarnet, kjønnede fremstillinger av barn, og kommersielle fremstillinger av barn. Analysen av det første temaet viste hvordan barna i bloggene forstås på bakgrunn av det jeg beskriver som en autonomidiskurs, som en gjeldende barndomsdiskurs i dagens samfunn, hvor barna fremstilles som autonome subjekter med en medbestemmende og forhandlende rolle i eget liv. I de kjønnede fremstillingene av barna fant jeg uttrykk for hvordan en kjønnsstereotyp diskurs er til stede i samfunnet og får konsekvenser for hvordan vi forstår og posisjonerer oss selv og våre barn som «riktige» gutter og jenter. Under analysen av det siste temaet argumenterer jeg for hvordan fortellingene om barna, innenfor en kommersiell bloggdiskurs, kan forstås som en posisjonering av dem som forbrukere og markedsførere. Avslutningsvis diskuterer jeg noen mulige implikasjoner av mine resultater i en større samfunnsmessig sammenheng. Her peker jeg på hvordan det er en todeling i synet på barn, dels som autonome aktører som skal få medvirke i eget liv og anerkjennes på en mer likeverdig måte i samfunnet, dels som sårbare og umodne individer. De som samhandler med barn, må derfor ta en skjønnsmessig vurdering av barns rett til deltakelse versus deres behov for beskyttelse, noe jeg også fant uttrykt i bloggene. En anerkjennelse av barn som autonome aktører kan også forstås som at skillene mellom barn og voksne er i stadig «forhandling og reforhandling» i samfunnet. En forståelse av barn som forbrukere kan også sies å vise til denne forhandling samt hvordan barn innlemmes i de «voksnes verden». Den kjønnsstereotype diskurs blir så sett i forhold til en likestillingsdiskurs med konsekvenser for barns kjønnsskapende muligheter.
This research project focuses on a relatively new and unexplored topic, namely representations of children in mommyblogs. Mommyblogs can be read and explored as a sort of personal diary on the web, where bloggers share stories of themselves and their children's everyday life. I have, through a socialconstructionist perspective and inspired by discourse theory, analyzed how a variety of Norwegian mommy bloggers portray their children. The various representations I have found were analyzed as expressions of current discourses and contemporary constructions of a childhood ideology seen in Norway today. Through an empirical approach I chose three topics for further analysis; Representations of the developing child, gender representations of children, and commercial representations of children. The analysis of the first theme showed how children in blogs are understood on the basis of what I describe as an autonomy discourse, as a current childhood discourse in today's society, where children are primarily perceived as autonomous individuals with a participative and negotiating role in their own lives. In the gendered representations of the children, I found expressions of how a gender stereotyped discourse is present in society and has an impact on how we understand and are positioning ourselves and our children as «correct» boys and girls. During the analysis of the last topic I argue that stories about children within a commercial blog discourse can be seen as positioning them as consumers and marketers. Finally, I discuss some possible implications of my results in a larger social context. Here I point to a dichotomy in viewing children partly as autonomous actors who shall participate in their own lives and be recognized on a more equal basis in society, and partly as vulnerable and immature beings in need of care and protection. Those who interact with children must therefore take a stand on the balance between children's right to participation versus their need for protection. This I also found expressed in the blogs. Recognition of children as autonomous actors follows from a tendency in today’s society where the divisions between children and adults are constantly being negotiated and renegotiated. An understanding of children as consumers may also be said to refer to this negotiation and how children are early becoming a part of the «adult world». The gender stereotyped discourse is then compared to a gender equality discourse both of which have consequences for the child’s potential for establishing its gender identity.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2773