Barn og unge: By, sted og sosio materialitet av Sissel Seim og Oddrun Sæter (red.)

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

Cappelen Damm Akademisk/NOASP

Document type

Abstract

Synopsis Hva er barn og unges vilkår i byen? Hvilke betingelser gir byen for samspillet mellom mennesker og byens rom og steder? Hvilke sosiomaterielle vilkår for deltakelse finnes i institusjoner for barn og unge? Kan byrom, steder og sosiomaterialitet fungere på helt uventede måter for barn og unge? Tema for boken er samspillet mellom mennesker og rom, sted og sosiomaterialitet. Vi setter søkelys på byen som objekt og arena for barn og unges oppvekst og utfoldelser, som lek og andre mer utfordrende aktiviteter. Søkelys er også rettet mot sosiomaterielle vilkår i institusjoner for barn og unge – i barnehager, skole og barnevern, blant annet i samhandling med profesjonsutøvere. Boken er et resultat av to satsinger ved OsloMet – storbyuniversitetet: Storbyprogrammet, et strategisk program for tverrfaglig storbyforskning og forskning på byteoretiske temaer fra 2006 til 2015, og nettverket Barn og unge på tvers, et tverrfaglig nettverk opprettet i 2010, med forskning på og årlige konferanser om profesjonsutøvelse og om barn og unges oppvekstvilkår. Antologien inkluderer 11 vitenskapelige kapitler som er vurdert av ekstern fagfelle. Forfatterne er forskere fra ulike institutter og enheter ved OsloMet: fra sosial- og helsefagene, barnehagelærerutdanningen, de estetiske fagene og Senter for velferds- og arbeidsinkludering (SVA), universitetets institutter for oppdragsforskning. Grunnlaget for boken er den felles interessen for å sette barn og unges situasjon i storbyen på dagsorden, og for å forske om samspillet mellom byen som fysisk «kropp» og menneskenes handlinger, her samspillet mellom barn og unge og rom, sted og sosiomaterialitet. Antologien henvender seg til alle som har interesse for barn og unges oppvekstvilkår, og for samspillet mellom menneskelig handling og den materielle konteksten, i byen og i institusjoner for barn og unge: forskere, ansatte og studenter i sosial- og helsefag og lærerutdanninger, men også utøvere i praksisfeltet.
Summary: What are the conditions children and young people experience in the city? What opportunities does the city provide for interaction between people and urban spaces and places? What sociomaterial conditions for participation exist in institutions for children and young people? Can urban spaces, places and sociomateriality function in unexpected ways for children and young people? The topic of this book is the interaction between people and spaces, places and sociomateriality. The authors focus on the city as an object and as a context for children and young people growing up and engaging in play and activities. In addition, sociomaterial conditions in institutions for children and adolescents (daycare centres, schools and child protection services), as well as their interaction with professionals, are also analysed. This anthology includes eleven peer-reviewed academic chapters. The authors are researchers at OsloMet – Oslo Metropolitan University – in social and health studies, preschool teacher studies, the aesthetic disciplines and at the Centre for Welfare and Labour Research (SVA), the university’s institute for commissioned research. The book will be of interest to all those concerned with the conditions of children and young people and the interaction between human agency and its material context in cities and institutions for children and adolescents: researchers, staff and students in social and health studies and teacher training programmes, as well as practitioners.

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7778