Barn med cerebral parese og deltagelse i hverdagsaktiviteter - med oppmerksomheten rettet mot aktiviteter som krever bruk av hender. En kvalitativ studie.

Author(s)

Publication date

2014

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i rehabilitering og habilitering

Abstract

Background and Purpose: This is a qualitative study about children with cerebral palsy (CP) and their participation in everyday activities, with attention directed specifically against everyday activities that require the use of hands. Most activities in everyday life involve the use of hands. Research shows that more than 60 percent of children with CP have challenges of handling objects in everyday activities (Arner et al 2008). The purpose of this study is to explore how parents of children with CP use activities in everyday life together with the child to promote participation and learning. This knowledge is of importance to develop services aimed at supporting children's participation in everyday life. Problem: Children with cerebral palsy and participation in everyday activities that require the use of hands - which possibilities in everyday life do parents describe? Method: Lifemode interview with six mothers of children with CP aged 2.5-6 years. The analysis of data led to five themes relating to children's participation in various everyday activities that require the use of hands: Type everyday activities. Impact of the child's interests and involvement. Impact of adapted support to learning. Impact of materiality and artifacts. Impact of organization of everyday. Results and discussion: The mothers identify many opportunities in everyday life for children to participate in activities that require the use of hands. The mothers are showing competence which they are using to support their children's participation and learning. Mothers are aware of the child's interests and preferences, and are using this to promote children's learning. Items and physical surroundings that are part of the activity can be an inhibiting factor for participation and learning. Organization of everyday life and time available has implications for what activities children are involved in and how they participate. Lack of time may cause the child does not receive support adapted to their zone of development. Conclusion: Parents use activities in everyday life with children to support their children's participation and learning activities that require the use of hands.
Bakgrunnen og hensikt: Denne kvalitative studien handler om barn med cerebral parese (CP) og deres deltagelse i hverdagsaktiviteter, med oppmerksomheten rettet spesielt mot hverdagsaktiviteter som krever bruk av hender. De fleste aktiviteter i hverdagslivet involverer bruk av hender. Forskning viser at over 60 prosent av barn med CP har utfordringer med å håndtere gjenstander i hverdagsaktivitet (Arner m.fl. 2008). Hensikt med studien er å utforske hvordan foreldre til barn med CP bruker aktiviteter i hverdagslivet sammen med barnet for å fremme barnas deltagelse og læring. Dette er kunnskap av betydning for å videreutvikle tjenester som tar sikte på å støtte barnas deltagelse i hverdagslivet. Problemstilling: Barn med CP og deltagelse i hverdagsaktiviteter som krever bruk av hender - hvilke muligheter beskriver foreldre i hverdagslivet? Metode: Livsformsintervju med seks mødre til barn med CP i alderen 2,5-6 år. Analysen av datamaterialet har ledet frem til fem temaer av knyttet til barnets deltagelse i ulike hverdagsaktiviteter som krever bruk av hender: Type hverdagsaktiviteter. Betydning av barnets interesser og engasjement. Betydning av tilpasset støtte til læring. Betydningen av materialitet og artefakter. Betydning av hverdagens organisering. Resultater og diskusjon: Mødrene identifiserer mange muligheter i hverdagslivet for at barna kan delta i aktiviteter som krever bruk av hender, og viser handlingskompetanse som de anvender for å støtte barnas deltagelse og læring. De tar utgangspunkt i barnets interesser og preferanser for å fremme barnas læring. Gjenstander og fysiske omgivelser som inngår i aktiviteten kan være en hemmende faktor for deltagelse og læring, noe mødrene er klar over og prøver å redusere ved å gjøre tilpasninger. Organisering av hverdagen og tid til rådighet har konsekvenser for hvilke aktiviteter barnet deltar i og hvordan de deltar. Tidspress kan føre til at barnet ikke får støtte som er tilpasset utviklingssonen. Konklusjon: Foreldre tar i bruk aktiviteter i hverdagslivet sammen med barna for å støtte barnas deltagelse og læring i aktiviteter som krever bruk av hender.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2129