Bak lerretet - En studie av sammenhenger mellom organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer, utbrenthet, jobbengasjement og turnoverintensjon blant norske film- og TV-arbeidere

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

Formål: Hovedformålet for denne masteroppgaven var å forklare årsaken til den lave gjennomsnittsalderen i film- og TV-bransjen i Norge. Jobbkrav-ressursmodellen ble benyttet for å teste sammenhenger mellom jobbkrav (arbeidspress og ubekvem arbeidstid), jobbressurser (forutsigbarhet, sosial støtte og tilfredshet med lønn), utbrenthet, jobbengasjement og turnoverintensjon. Metode: En kvantitativ tilnærming med kvalitative innslag ble benyttet for å gjennomføre en undersøkelse blant 226 norske film- og TV-arbeidere. Funn: Sosial støtte fra kolleger bidrar til en helsefremmende motivasjonsprosess med redusert turnoverintensjon som resultat. Arbeidspress og ubekvem arbeidstid bidrar til utvikling av utbrenthet og økt turnoverintensjon. Samtidig bidrar langsiktig forutsigbarhet, sosial støtte fra kolleger og tilfredshet med lønn til å hemme eller forebygge utbrenthet. Metodiske begrensninger: Undersøkelsen oppnådde en svarprosent lik 15,6, men en frafallsanalyse viste at utvalget var tilnærmet representativt for populasjonen. Jeg må likevel ta forbehold om at funnene ikke kan generaliseres til alle film- og TV-arbeidere i Norge. Utvalget bestod for det meste av fagorganiserte, frilans film- og TV-arbeidere, noe som også kan ha påvirket resultatene. Konklusjon: Undersøkelsen bekreftet i all hovedsak jobbkrav-ressursmodellens antakelser om at jobbkrav og manglende jobbressurser fører til utbrenthet og økt turnoverintensjon, mens jobbressurser fører til økt jobbengasjement og redusert turnoverintensjon. Dette tyder på at norske filmog TV-arbeidere har de samme mekanismene som andre arbeidstakere generelt.
Purpose: The main purpose of this thesis was to explain the low average age in the Norwegian film and television industry. The Job demands-resources model was used to test the relationships between job demands (work pressure and inconvenient working hours), job resources (predictability, social support and satisfaction with wages), burnout, work engagement and turnover intention. Design: A quantitative approach with qualitative elements were used to conduct a survey among 226 Norwegian film- and TV-workers. Findings: Social support from colleagues contributes to a motivational process with reduced turnover intention as a result. Work pressure and inconvenient working hours contributes to the development of burnout and increased turnover intention. Long-term predictability, social support from colleagues and satisfaction with wages contributes to inhibit or prevent burnout. Research limitations: The survey achieved a response rate of 15,6 percent, but an analysis showed that the sample was approximately representative to the population. I must still make the proviso that the findings can not be generalized to all film- and TV-workers in Norway. The survey participants consisted mostly of union members and freelance film- and TV-workers which may also have influenced the results. Conclusion: The survey confirmed the Job demands-resources models assumptions about job demands and lack of job resources leading to burnout and increased turnover intention, while job resources leads to increased work engagement and reduced turnover intention. This suggests that the film- and TV-workers have the same mechanisms as other workers in general. Keywords: Job demands, work pressure, inconvenient working hours, job resources, predictability, social support, satisfaction with wages, burnout, work engagement, turnover intention, film and television industry

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2821