Bærekraftig utvikling i frisørfaget

Author(s)

Publication date

2013

Series/Report no

MAYP;2013

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Frisørfaget er først og fremst et yrke der opplæringen vektlegger praktisk grunnleggende arbeid med hår, bruk av produkter, håndtering av ulike verktøy og materialer. Som frisør jobber du med ulike kjemikalier, gjentakende bevegelser, høyt støynivå og stress. Dette er faktorer som kan bidra til nedsatt arbeidsevne i faget om man ikke tar sine forhåndsregler med ulike forebyggende tiltak som ventilasjon, hanskebruk, arbeidsstillinger og valg av produkter. Formålet med dette masterprosjektet er å utvikle en felles internasjonal utdannelse og yrkeseksamen gjennom en modulbasert etter –og videreutdanning for frisører. Målet med utdanningen er å øke frisørens kompetanse på de ulike fagområdene innenfor helse, miljø og sikkerhet for å opprettholde og forlenge arbeidsevnen i frisørfaget. Videreutdanningen skal gi økt kunnskap slik at de er i stand til å ta ansvar for både egen og kundens helse, samt vårt felles indre og ytre miljø. Denne masteroppgaven omhandler planlegging, gjennomføring og vurdering av 3 utvalgte moduler i den modulbaserte etter- og videreutdanningen. De utvalgte modulene er modul 1,2 og 3. Det faglige innholdet i modulene har fokus på bærekraftig utvikling i frisørfaget, helseaspekter, forebyggende tiltak, opprettholdelse av den fysiske helsen, kjemikalenes innhold og virkning på miljø og helse, samt innføring i konseptet Grønn frisør. Jeg har valgt å benytte pedagogisk aksjonsforskning som metode for å planlegge, gjennomføre og vurdere forskningsarbeidet som denne rapporten omhandler. Det er her brukt intervju, spørreskjema, refleksjonslogger og deltakende observasjon som metoder for innsamling av datamaterial for å svare på rapportens problemstilling: Hvordan tilrettelegge for økt kompetanse innen helse, miljø og sikkerhet i frisørfaget gjennom en modulbasert etter –og videreutdanning? Det har i arbeidet blitt lagt vekt på en fenomenologisk hermeneutisk tilnærming i analyse arbeidet for å få tak i deltakerne sin erfaring og forståelse. Resultatene fra forskningsarbeidet viser at deltakerne mener de har fått en bedre forståelse for hvordan de kan arbeide mer miljø –og helsevennlig, gjennom å tilegne seg mer kompetanse og erfaringer både teoretisk og praktisk i gjennomføringen av modul 1,2 og 3. Videre mener deltakerne at deler av modulene bør ligge som en del av grunnopplæringen. Resultatene viser at deltakerne mener de får en bedre forståelse når de må knytte teorien til praktisk gjennom å gjøre konkrete handlinger. Dette arbeidet viser oss at relevansen til yrkeskunnskapen blir viktig for å få til et godt læringsutbytte og forståelse for en mer helhetlig yrkeskunnskap.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1797