Avkastning og risiko i kryptovalutamarkedet - Kan inkludering av kryptovaluta øke den risikojusterte avkastningen til en veldiversifisert portefølje?

Author(s)

Publication date

2019

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

I denne oppgaven har vi analysert kryptovaluta som et investeringsobjekt, og undersøkt om inkludering av kryptovaluta i en veldiversifisert portefølje kan øke den risikojusterte avkastningen. Vi benytter indeksen CCi30 til å representere kryptovalutamarkedet. Dette er en indeks bestående av de 30 største kryptovalutaene i markedet basert på markedsverdi. I forkant av den kvantitative delen av oppgaven gjennomgår vi bakgrunnen til kryptovaluta, og utviklingen i markedet. Videre ser vi på egenskapene som bidrar til å øke interessen for kryptovaluta, samt tar for oss ulike risikofaktorer i markedet. I påfølgende del av oppgaven analyserer vi sammenhengen mellom CCi30 og de aktuelle aktivaene senere benyttet i porteføljekonstruksjonen. Aktivaene består i hovedsak av aksje- og obligasjonsindekser. Deretter ser vi nærmere på deskriptiv statistikk som omhandler avkastning, risiko, kurtose, skjevhet og risikojustert avkastning. Videre har vi undersøkt potensielle diversifiseringsmuligheter ved hjelp av korrelasjonsmatriser og kointegrasjonsmodeller. Resultatene viser en god risikojustert avkastning for CCi30, til tross for en høy nedsiderisiko. Indeksen har en lav korrelasjon med de andre aktivaene og det er få indikasjoner på kointegrasjon. I siste del av oppgaven implementerer vi CCi30 i fire veldiversifiserte porteføljer, også kalt refereanseprofiler, med ulikt risikonivå. Optimal andel kryptovaluta finnes ved hjelp av målsøking i Excel. Deretter sammenligner vi resultatene fra porteføljeoptimeringen med referanseprofiler uten kryptovaluta. Resultatene i analysen viser at inkluderingen av kryptovaluta i referanseprofilene gir en markant økning i de risikojusterte avkastningene, gitt at vi godtar en marginal økning i risiko fra opprinnelige nivåer. Den risikojusterte avkastningen øker med omtrent 40% for alle de fire profilene. Dette er forutsatt at standardavviket øker med henholdsvis 10% for profilene med lav og moderat risiko, og 5% for profilene med moderat/høy og høy risiko.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7660