Automatisering vs. autonomi: Den digitale påvirkningen på kunnskapsintensivt arbeid

Author(s)

Publication date

2019

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

Denne oppgaven ser nærmere på hvordan digitalisering påvirker autonomien til kunnskapsarbeidere, og hvordan endringsagenter bør ta hensyn til dette ved implementering av nye teknologier. Digitalisering har blitt et moteord blant bedrifter og i media, men hvordan kunnskapsarbeidere blir påvirket av digitaliseringen er noe uoversiktlig. På bakgrunn av den uoversiktlige påvirkningen, har vi gjennomført en litteraturstudie med formål om å foreta en opprydding rundt tema. Vi benyttet oss av bibliometrisk metode, assistert av VOSviewer, for å identifisere de mest sentrale artiklene knyttet til dette temaet. Med ønske om å undersøke hvordan kunnskapsintensive yrker påvirkes av digitalisering, med fokus på autonomi, og har satt opp følgende problemstilling: “Hvordan kan en bibliometrisk analyse av publisert forskning som adresserer digitalisering kunne bidra til bedre forståelse av autonomiparadokset, og hvilke faktorer bør ledere ta hensyn til når de implementerer nye digitale teknologier i kunnskapsintensive virksomheter?” Oppgaven er bygd opp ved å fremstille nåværende forståelse av autonomiparadokset, samt å legitimere behovet for en opprydding. Basert på våre funn presenterer vi tre nivåer av digitalisering, der påvirkningen på autonomi er ulik fra nivå til nivå. Nivåene er Hardware, Systemer og Algoritmer. Oppgaven presenterer et rammeverk der formålet er å gi endringsagenter bedre forutsetninger for å lykkes med digital implementering. Videre bidrar vi med digital forståelse rundt Weismans fem kriterier for å tillate arbeidere autonomi, ved å utdype hvordan de ulike nivåene av digitalisering påvirker kriteriene.
This master thesis aims to explain how digitalization affect knowledge worker autonomy, and how change agents can utilize this insight when implementing digital technologies. There exist limited empirical studies on how the interaction between autonomous professionals and machines unfold in practice, and there exist no unifying theory explaining the effect of digitalization on this type of knowledge intensive work. To provide a starting point for subsequent research, we offer a structured literature review aided by a bibliometric analysis, to identify core contributions that can identify and synthesize main dimensions in extant research. This article aims to investigate the following research question: “How can a bibliometric analysis of extant research addressing digitalization contribute to understand the autonomy paradox, and which factors should leaders consider when implementing new digital technologies in knowledge intensive firms?” This article is set to present the current understanding of the topic and justify the need for further investigation. Our findings present three levels of digitalization, where the effects on knowledge worker autonomy separates the levels, which are Hardware, Systems and Algorithms. This paper presents a framework which aim to provide change agents with a better foundation to successfully implement digital technologies and to better understand the autonomy paradox. Further, we have highlighted how digital tools can alter Weisman´s five criteria for allowing employees autonomy.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7670