Arbeidspraksiskunnskap: elevers erfaring med arbeidspraksis i faget prosjekt til fordypning innenfor yrkesfag i videregående skole

Author(s)

Publication date

2013

Series/Report no

MAYP;2013

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Hensikten med denne masteroppgaven var å få en forståelse av dagens situasjon når det gjelder hva arbeidspraksis har betydd for elevene i faget prosjekt til fordypning. Et av formålene i læreplan til faget prosjekt til fordypning er at elever skal få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene. Denne studiens problemstilling er; Hva har elever erfart i arbeidspraksis i faget prosjekt til fordypning innenfor yrkesfag i videregående skole? Det er benyttet en kvalitativ metode og en versjon av Grounded theory som har likhetstrekk med Corbin og Strauss sin foreskrivende utvikling av kategorier. Studien baserer seg på 4 fokusgruppeintervjuer, der det strategiske utvalget av informanter er 21 elever fra vg1, vg2 og vg3 fra ulike yrkesfaglige utdanningsprogram. Med bruk av våre fortolkninger og gjennom analysearbeidet av det empiriske materialet og teori, kom vi frem til kjernekategorien arbeidspraksiskunnskap. Arbeidspraksiskunnskap består av de fire begrepene: organisering, arbeid, praksis og kunnskap. Elevenes erfaringsbane presenteres og drøftes. Elevene får opplæring i bedrift som gir dem kunnskap innenfor flere områder. På den måten får elevene kunnskap som gjør de i stand til å foreta en rekke valg. Arbeidspraksis i faget prosjekt til fordypning kan være utfordrende og motiverende, er ulikt organisert, gir praktisk karriereveiledning, og kan være et viktig bidrag til læring av yrkesfag, samt utvikling av sosial kompetanse

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1514