Arbeidslivsfag: på vei mot fremtidens gode fagarbeider?

Author(s)

Publication date

2012

Series/Report no

MAYP;2012

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Innholdet i rapporten baserer seg på en undersøkelse som ser nærmere på hvordan to utvalgte skoler benytter seg av rammene i de offisielle styringsdokumentene til å planlegge og gjennomføre undervisning i forsøksfaget arbeidslivsfag. Forsøket med arbeidslivsfag ble startet opp i 2009 som et resultat av ønsket om å legge til rette for en mindre teoribasert ungdomsskole. Utfordringene i dagens teoretisk baserte ungdomsskole er beskrevet gjennom flere stortingsmeldinger og forskningsrapporter, som langt på vei gir retning mot et politisk ønske om endringer i opplæringsstrukturen på ungdomstrinnet. Arbeidslivsfag er et praktisk fag som er basert på at elevene skal kunne lære gjennom arbeidsprosesser som gjenspeiler strukturen i de yrkesfaglige studieretningene i videregående skole. Læring gjennom bruk av metodikk etter forsøkets intensjoner har som formål å gi den enkelte elev en mer individuelt tilpasset og relevant opplæring, som igjen gir økt motivasjon og totalt læringsresultat. Undersøkelsen som denne rapporten er basert på har sett på lærerens valg av metodebruk, organisering og gjennomføring av faget. Rapporten ser også nærmere på hva som påvirker lærerens valg og hvilken kompetanse den enkelte lærer innehar som danner utgangspunktet for tolkning av de offisielle styringsdokumentene. Mye tyder på at valget av metodikk og organisering har stor innvirkning på i hvilken grad man vil lykkes med de overordnede intensjonene med arbeidslivsfag. Ordningen med faget er bestemt videreført allerede før forsøket er avsluttet og evaluert, på grunnlag av positive delrapporter, noe som bekreftes lagt på vei gjennom at elevene som har deltatt som informanter i denne undersøkelsen også var svært positive til faget. Utfordringen blir fremover etter min mening, basert på de innhentede data, ikke å få elevene til å trives med opplæring i praktiske fag, men å skape relevant og aktuell opplæring i arbeidsprosesser som kan relateres til yrkesopplæring

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1218