Arbeid med vurdering for læring ved nettbaserte fagskoler

Author(s)

Publication date

2019

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i IKT-støttet læring

Abstract

I denne oppgaven ønsker jeg å finne svar på hvordan lærere ved nettbaserte fagskoler arbeider med vurdering for læring og hvorfor de gjør det slik. Gjennomgang av tidligere forskning viser at det finnes lite forskning på fagskole generelt, og det ikke finnes forskning på bruk av vurdering for læring ved nettbaserte fagskoler. Studien kan i så måte anses som et bidrag til forskning på nettbaserte fagskoler. Bakgrunnen for studien er det økte fokuset på fagskolenes betydning i det norske utdanningssystemet de siste par årene (Kunnskapsdepartementet, 2017a), samtidig som vurdering for læring har vært et prioriteringsområde i skole- og utdanningssektoren i flere år (Utdanningsdirektoratet, 2015b). Oppgavens problemstilling «Hvordan arbeider lærere ved nettbaserte fagskoler med vurdering for læring? Og hvorfor gjør de det slik?» belyses med et kvalitativt casedesign med intervju av seks lærere som alle jobber som lærere ved nettbaserte fagskoleutdanninger. Datamaterialet er hentet inn over en periode på to måneder høsten 2018 hvor hensikten har vært å få fram lærernes beskrivelser, erfaringer og refleksjoner om arbeidet med vurdering for læring. Det teoretiske rammeverket for oppgaven er et sosiokulturelt perspektiv på læring og teoretiske tilnærminger til vurdering for læring og til nettbasert vurdering for læring. Undersøkelsen viser at det er ingen av lærerne som praktiserer alle de fem hovedstrategiene til Black og Wiliam (2009) og Gikandis (2010) ti prinsipper for nettbasert vurdering for læring i sitt arbeidet med vurdering for læring. Alle lærerne arbeider mye med tilbakemeldinger til studentene, og det er her hovedkommunikasjonen mellom lærerne og studentene foregår. Det er tre funn som peker seg ut i studien i forbindelse med hvordan lærerne arbeider med vurdering for læring. Det ene er at lærerne oppfatter at fleksibiliteten og organiseringen av de nettbaserte fagskoleutdanningene vanskeliggjør arbeidet med vurdering for læring. Det andre funnet handler om generelt lite bruk av medierende redskaper for å skape en digital læringskontekst ved de nettbaserte fagskolene, og det tredje funnet handler om at lærerne oppfatter at arbeidsavtalene og rammebetingelser setter begrensninger for deres arbeid med vurdering for læring.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7956