Anestesisykepleieres holdning til fagutvikling

Author(s)

Publication date

2011

Publisher

Høgskolen i Oslo. Avdeling for sykepleierutdanning

Document type

Description

Master i klinisk sykepleievitenskap

Abstract

Formål: Studien er et fagutviklingsprosjekt som har til hensikt å avdekke holdninger og engasjement innen fagutvikling og forskning blant anestesisykepleiere. Ved å avdekke barrierer mot forskning og samtidig avdekke hvordan de engasjerer seg innen fagutvikling, vil en plan for fagutvikling kunne skisseres. Teoretisk forankring: Rokeach verdi og holdningsteori, og Fishbein & Ajzen planlagte handlingsteori er lagt til grunn for beskrivelse av begrepet holdning. Kims typologi av 4 domener og NSF’s omtale av evidensbasert sykepleie danner det sykepleievitenskapelige grunnlaget. Fagutvikling belyses i kunnskaps perspektiv. Metodologi: Studien bruker beskrivende design med survey som metode og består av 77 anestesisykepleiere ved 4 helseforetak i Norge. Helseforetakene er på lokal og sentralsykehus nivå. Spørreskjema er Funks Barrier Scale i tillegg til Hommelstads skjema som avdekker aktivitet innen fagutvikling og forskning i tillegg til demografi. Resultater: Anestesisykepleierne er positive til fagutvikling og forskning. Faktoranalysen resulterte i fire faktorer. Anestesisykepleiers forhold til forskning, til forskningsaktivitet, til forskningsresultatet og til omgivelsene. Selv om de kan søke litteratur i kliniske databaser, er de selv lite aktive i søk etter vitenskapelig litteratur. De angir tid, tilgjengelighet og ressurser som en barriere. De deltar på kurs og internundervisning og henter ellers ny kunnskap gjennom leger, kollegaer og tilgjengelige tidsskrifter. De savner imidlertid tid til refleksjon og veiledning. Konklusjon: Videre bruk av Funks barrier scale anbefales ikke da funn er uendret over flere år og videre forskning bør konsentrere seg om tiltak for å overkomme avdekkede barrierer. Holdningene er gjennomgående positive, og utfordringene ligger i kulturen. Skal forskning gjøres mer tilgjengelig må forskningen bli en integrert del av både utdanningen og videre som en del av grunnlaget for fagutviklingen i avdelingene. Nøkkelord: attitude, nurse anesthetist, professional development, lifelong learning behavior, knowledge.
Purpose: This study is a professional development project that aims to uncover the attitudes and commitment to professional development and research among Nurse Anesthetists. By identifying barriers to research and also reveal how they engage in professional development, a plan for professional development could be outlined. Theoretical background: Rokeach value and attitude theory, and Fishbein & Ajzen planned action theory is the basis for the description of the concept of attitude. Kim's typology of four domains and NSF's review of evidence-based nursing care form the scientific basis. Professional development is highlighted in a knowledge perspective. Methodology: The study uses descriptive design with survey methodology that consists of 77 Nurse Anesthetists at 4 hospitals in Norway. Health trusts are local and regional level. Questionnaires are Funks Barrier Scale along with Hommelstads form that reveals activity in professional development and research in addition to demographics. Results: Nurse Anesthetists are positive about the professional development and research. Factor analysis resulted in four factors, Nurse Anesthetist’s relation to research, research activity, research results and environment. Although they can apply in the clinical literature databases, they themselves are little active in search for scholarly literature. They set the time, accessibility and resources as a barrier. They participate in courses and interactive teaching and otherwise obtain new knowledge through doctors, colleagues and journals available. They miss, however, time for reflection and guidance. Conclusion: Further use of Funk barrier scale is not recommended when the findings are unchanged over several years and further research should concentrate on measures to overcome identified barriers. Attitudes are generally positive, and challenges lie in the culture. Should research be made more available research must be an integral part of both education and further as part of the basis for professional development of the departments. Keywords: attitude, nurse anesthetist, professional development, lifelong learning behavior, knowledge.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/954